?

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2020

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2020
14 januarja, 2020

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti v začetku leta 2020 ter pri obračunu plač za mesec januar 2020.

VITEZ

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine pričakovano tudi letos na FURS NI potrebno posredovati datotek VIR.DAT ter VIRPOVP.DAT, vsekakor pa moramo prejemnike do 31.01.2020 obvestiti o nakazilih v letu 2019. Kot v preteklih letih bo FURS predvidoma po 15.01.2020 pripravil kontrolne podatke za odmero dohodnine, zato vam priporočamo, da pred dokončnim oblikovanjem poročil zaposlenim navzkrižno preverite podatke, ki jih je zbral FURS iz prejetih REK obrazcev in ustrezno uskladite podatke.
 • skladno s 135. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Zahtevani podatki se nahajajo na izpisu kumulativ zaposlenih za zahtevano obdobje (januar 2019 – december 2019).
 • v Uradnem listu št. 83/2018 je na strani 13247 objavljen znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 01. januarja 2020 do 31.12.2020. Nov znesek minimalne plače znaša 940,58 EUR in velja že pri obračunu plač za mesec januar 2020. V program za obračun plač Vitez se spremenjeni znesek vnese v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje.
 • Zakon o minimalni plači (ZMinP) za opravljeno delo od 1.1.2020 dalje prinaša pomembno novost glede prejemkov, ki NE gredo v minimalno plačo. Tako 3. točka 2. člena Zakona o minimalni plači določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, NE vštevajo v minimalno plačo. Zaradi omenjene spremembe ni potrebno spremeniti programa Vitez, ampak morate uporabniki ustrezno spremeniti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno za vse prejemke, ki po novem NE gredo v minimalno plačo (vsaj šifra za dodatek za delovno dobo, ostali dodatki, delovna uspešnost, …) v meniju Šifranti.Vrste prejemkov.Vrste prejemkov na posamezni šifri v zavihku Osnova v polju Za obračun zneska do minimalne plače obvezno izbrati 0 – Ne upošteva. Na ta način bo program najprej izračunal razliko do minimalne plače, nato pa dodal vse ostale prejemke.
  POMEMBNO!!!!!
  Še vedno pa obstajajo uporabniki, ki dodatka za delovno dobo nimajo prikazanega na svoji šifri vrste prejemka, zato predlagamo tem uporabnikom, da nas kontaktirajo in skupaj bomo opravili ustrezne nastavitve glede pravilnega izračuna minimalne plače.
 • pri obračunu refundacij za mesec januar 2020 je potrebno pridobiti osnovo in število ur za leto 2019. Podatka lahko ročno vpišete na pogodbo o zaposlitvi, smiselno pa je uporabiti obdelavo v programu, ki to delo opravi namesto vas. Postopek vnosa potrebnih podatkov je naslednji:
  • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri vnosu podatkov za obračun v polje Faktor za refundacijo 1 vpišete leto 2019 in faktor 1,00000.
  • za pravilni izračun osnove in števila ur v letu 2019 je potrebno predhodno preveriti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno v meniju Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka pri vseh šifrah preveriti nastavitev v zavihku Osnova, polje Za urno postavko preteklega leta (0-Ne upošteva, 1- upošteva ure in znesek, 2- upošteva znesek). Glede na izkušnje v preteklem letu je nastal zaplet pri upoštevanju zneska poslovne uspešnosti v osnovi, ki naj bi se po novem upošteval (čeprav ni bilo obračunane dohodnine), medtem ko se stroški nad uredbo vlade naj ne bi upoštevali v osnovi (čeprav je bila obračunana dohodnina). V primeru nejasnosti se predhodno posvetujte z referenti na zavodu.
  • v meniju Poročila.Ostalo izberemo Povprečna bruto ura, v nadaljevanju izberemo ustrezno obdobje, ki se upošteva pri izračunu osnove in ur (običajno december 2018 – november 2019), po potrebi obkljukamo polje Normirne ure (v javnem sektorju je to obvezno) in pritisnemo na gumb Ogled. Po pregledu ustreznosti podatkov s pritiskom na gumb Vpis v pod.obr. (gumb postane aktiven šele po pregledu podatkov na ekranu ali papirju), program podatke o osnovi in urah prenese na aktivno pogodbo o zaposlitvi.
 • v Uradnem listu št. 80/2019 je na strani 10686 objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki prinaša spremenjene premije že pri obračunu plač za mesec januar 2020. Od 1.1.2020 znaša znesek minimalne premije 30,53 EUR (do sedaj 29,27 EUR). Postopek ažuriranja podatka za obračun premij pri obračunu plač za mesec januar 2020 je naslednji:- v programu za obračun premij Vizir je potrebno v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v zavihku Obračun v polje Minimalna premija KDPZ vpisati znesek 30,53. Zgolj v vednost. Šifrant premij ostane nespremenjen (torej pribitki po letih na minimalno premijo se ne spremenijo).
 • Uradnem listu št. 80/2019 je na strani 10686 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev  ter načinu predložitve davčnemu organu, ki od 1.1.2020 prinaša naslednje spremembe pri pripravi REK obrazcev: ukinja se oznaka vzdrževanega družinskega člana z oznako B in ga nadomeščata dve novi oznaki:
  B1 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost.
  B2 – Otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na starost.

  Skladno z omenjeno spremembo je potrebno pri tistih vzdrževanih družinskih članih, ki imajo sedaj oznako B ustrezno spremeniti na oznako B1 oziroma B2. Sprememba se izvede v meniju Šifranti.Kadri v povezanem oknu Družinski člani.
 • spreminja se poročanje dela plače za poslovno uspešnost, saj je ukinjeno ločeno poročanje za znesek do in nad zneskom povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji. Po novem je šifra REK-a za skupni znesek poslovne uspešnosti (torej do in nad zneskom povprečne plače) 1151 (nekdanja šifra 1152 je ukinjena), hkrati pa je dodana nova šifra dohodka 1111 – del plače za poslovno uspešnost. Postopek sprememb je naslednji:
  – instalirana ustrezna verzija programa Vitez (vsaj 2.674),
  – v meniju Šifranti.Vrste prejemka je potrebno na šifrah za poslovno uspešnost na zavihku Ostalo v polju Oznaka dohodnine izbrati šifro 1111 – del plače za poslovno uspešnost. Ker se podatek o poslovni uspešnosti do zneska povprečne plače (izplačano v letu 2019) ne poroča na pregledu dohodkov za leto 2019, predlagamo, da za čas zbiranja podatkov Oznako dohodnine vrnemo na 9999 – Ne gre v dohodnino, po zbiranju podatkov pa ponovno vpišemo šifro 1111 – del plače za poslovno uspešnost.
  – v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna je potrebno pri obračunu Poslovne uspešnosti v polju Šifra dohodka na REK izbrati šifro 1151.
 • v letu 2017 je bilo skladno z Zakonom o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A) do 31.12.2019 zamrznjeno izvajanje  156. člena ZPIZ-2, ki je določal olajšave delodajalca pri plačilu prispevka za ZPIZ za osebe, starejše od 60 let in za osebe, ki izpolnjujejo starostni pogoj za predčasno upokojitev. Ker se je “zamrznjeno” obdobje izteklo in se ni podaljšalo, tako od 1.1.2020 ponovno veljajo oprostitve pri plačilu prispevka za ZPIZ za osebe, starejše od 60 let (oprostitve za osebe, ki izpolnjujejo starostni pogoj za predčasno upokojitev – 14. člen ZPIZ-2 – so veljale samo do 31.12.2018). Tako je potrebno v programu Vitez vsem zaposlenim, ki v posameznem mesecu dopolnijo 60 let, odpreti novo pogodbo o zaposlitvi in jim določiti ustrezno Skupino prispevkov na kadrih. S pomočjo izpisa  (meni Poročila.Kadrovske evidence.Dopolnjeno število let, vrsta izpisa Dopolnjena starost) in vnosom ustreznih pogojev lahko pridobite seznam zaposlenih, ki so starejši od 60 let.
 • v skladu z veljavno zakonodajo morajo uporabniki iz javnega sektorja do 18.01.2020 poročati kadrovski načrt zaposlenih na dan 01.01.2020. XML datoteko s podatki o kadrovskem načrtu pripravite na enak način kot ob prejšnjih poročanjih.
 • za vse zamudnike – za vsa izplačila od 1.1.2020 do 29.2.2020 znaša znesek minimalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost 975,30 EUR.

MUŠKETIR, VIZIR

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2020 posredovati zahtevane podatke. Program Vizir omogoča pripravo datoteke VIRPN2.DAT, program Mušketir datoteke VIRODIV.DAT, VIROPR.DAT ter datoteko VIROPRKM.DAT, za pripravo vseh ostalih datotek pa uporabite FURS-ov spletni portal eDavki.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com