?

AKTUALNO-OBRAČUN PLAČ V ZASEBNEM SEKTORJU

AKTUALNO-OBRAČUN PLAČ V ZASEBNEM SEKTORJU
19 aprila, 2020

Obračun plač za mesec marec 2020 v zasebnem sektorju tako ni zaključen. Velika večina, ali skoraj vsi delodajalci iz zasebnega sektorja, so po vsej verjetnosti pripravili obračun in zaposlenim izplačali neto znesek plače, vendar s tem plače za mesec marec 2020 še zdaleč niso končane. Razlog je seveda epidemija virusa COVID-19, posledično pa nam probleme povzroča izvajanje Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).


Omenjeni zakon je zapisan tako kot je, problem pa je v samem izvajanju le tega, saj se dnevno (odgovori na ista vprašanja se tudi večkrat dnevno spreminjajo!!) spreminjajo navodila glede samih obračunov, oprostitev plačila socialnih prispevkov oziroma prispevka za ZPIZ, izpolnjevanja različnih pogojev za pridobitev pomoči in podobno.

Namen tokratnih informacij je predvsem v delnem pregledu trenutnih zahtev glede obračuna plač in predvsem glede obračunov plač za mesec marec 2020 pri tistih delodajalcih, ki bi skladno z razlagami FURS-a morali biti oproščeni plačila prispevkov za ZPIZ in posledično upravičencem izplačati krizni dodatek. V navodila ni vključen postopek obračuna čakanja na delo ter višja sila, od katerih bodo delodajalci zahtevali povračila in pri obračunu niso plačali prispevkov za socialno varstvo. Predvidevamo, da so vsi delodajalci, ki bodo zahtevali pomoč, to upoštevali že pri obračunu plač za mesec marec 2020, v nasprotnem primeru pa lahko pokličete naše svetovalce in vam bomo pomagali pripraviti takšen obračun.

Pred nadaljevanjem pa želimo izpostaviti dejstvo, da je izključno delodajalec odgovoren za izvajanje zakonodaje, spremljanje uradnih navodil glede posebnosti pri obračunu in podobno, svetovalci podjetja GRAD d.d. pa smo vam na voljo, da s programom Vitez izvedemo obračune skladno z vašimi odločitvami. Poudariti je potrebno, da že obstoječa verzija programa Vitez omogoča spremenjene obračune (predvsem glede oprostitve plačila socialnih prispevkov), dodane so bile dodatne obdelave glede avtomatičnega izračuna razlik do minimalne plače (v primeru, ko delodajalec uveljavlja pomoč za čakanje na delo, mora biti najnižji znesek vsaj v višini minimalne plače) oziroma razdelitve zneska v primeru, ko je znesek čakanja na delo višji od povprečne plače v RS za leto 2019 (1.753,84 EUR).


Kje se nahajajo informacije, od katerih je odvisen obračun plač za mesec marec 2020?


 1. Vprašanja in odgovori na spletni strani FURS-a.
 2. Navodila glede priprav novih obrazcev REK-1.
 3. Navodila glede povračila stroškov z bolniškim staležem na spletni strani ZZZS.

Ažurno spremljanje navodil na posamezni spletni strani so ključne za uspešen obračun plač, zato predlagamo, da redno spremljate spremembe, ki bodo nastajale in ustrezno ukrepate. Ta navodila bodo pomembna ne zgolj za obračun plač za mesec marec, ampak vsaj še za meseca april in maj 2020.


Katera so opravila, ki onemogočajo dokončanje obračuna plač za mesec marec 2020?


A. Nezmožnost oddaje REK-1 obrazcev za izplačilo plač z oprostitvijo plačila prispevka za ZPIZ (vrsta izplačila 1002), izplačilo čakanja na delo z oprostitvijo plačila vseh socialnih prispevkov (vrsta izplačila 1004) ter izplačilo kriznega dodatka (vrsta izplačila 1190). Omenjeni REK-1 obrazci ne bodo na voljo hkrati, ampak je predvidena časovnica izidov posameznega obrazca, ki bo objavljena na spletni strani eDavkov. Trenutna časovnica, povzeta po eDavkih, je naslednja:

Obrazci za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona bodo na voljo za oddajo:

 • 4. 2020 – REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije – rok za oddajo se podaljša do 30.4.2020,
 • 4 2020 – REK-1: poročanje o izplačanem kriznem dodatku – šifra 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo z dopolnitvijo – rok za oddajo se podaljša do 15.5.2020.

Na tem mestu bi želeli izpostaviti, da si je FURS za pripravo novih REK obrazcev vzel dobre 3 tedne, do danes pa programerskim hišam ni na voljo nobena informacija, kakšne bodo spremembe. Glede na to dejstvo je nerealno pričakovati, da bo program Vitez vseboval nove obrazce naslednji dan po izidu. Vsekakor se bomo močno potrudili, da jih pripravimo v najkrajšem možnem času. Ko bo program Vitez omogočal pripravo novih REK obrazcev, vas bomo o tem seveda pravočasno obvestili.


B. Nejasna navodila glede izvajanja zakona ZIUZEOP so glavni razlog (poleg neobstoječih REK obrazcev) za izjemno otežen obračun plač za mesec marec 2020. Čeprav je zakon v nespremenjeni obliki na razpolago že 3 tedne, so se začele interpretacije ter navodila za izvajanje posameznih členov (FURS, Ministrstva in podobno) pojavljati na spletnih straneh in v medijih že veliko pred uradnim izidom zakona. Na žalost so navodila dobila neko primerno obliko šele po predvidenem izplačilu plač za mesec marec, najpomembnejša pa so navodila za izvajanje posameznih členov zakona na spletni strani FURS-a.

Verjamemo, da so zaposleni v veliki večini dobili neto nakazila plač za marec, sedaj pa se glede na navodila FURS-a pričenjajo popravki obračuna pri tistih delodajalcih, ki se niso oprostili plačila prispevka za ZPIZ ter izplačilo kriznega dodatka upravičencem in to od 13.3.2020 dalje. Kot smo že zapisali, delodajalci imate odgovornost, da se pravilno odločite in po potrebi ponovite obračun plač za marec, izplačate krizni dodatek, nato pa, ko bo možnost, oddate nove REK-1 obrazce.


OBRAČUN PLAČ MAREC 2020 – PONOVNI OBRAČUN Z OPROSTITVIJO PLAČILA PRISPEVKA ZA ZPIZ


Glede na navodila FURS-a je sedaj jasno, da morajo delodajalci iz zasebnega sektorja (razen izjem, ki so zapisane v zakonu) pri obračunu plač za marec 2020 upoštevati dejstvo, da so za določene prejemke po 13.3.2020 upravičeni do oprostitve plačila prispevka za ZPIZ (v navodilih FURS-a so odgovori na to temo v točkah 53. do 58). Pred pripravo podatkov za ponoven obračun plač je pomembno predhodno poznavanje navodil FURS-a, saj je od teh odločitev odvisen sam obračun in posledično zneski oprostitve. Obračun plač za marec je problematičen predvsem iz razloga, da se v enem obračunu od določenih prejemkov obračunajo in plačajo prispevki, od drugih prejemkov pa se samo obračunajo in ne plačajo).

Seveda lahko s programom nastavimo tudi zelo natančno delitev vrst prejemkov, vendar je v tem primeru veliko ročnega vnosa podatkov (npr. ločen vnos razlike do minimalne plače, razlike do minimalne osnove). Večina delodajalcev, ki je obračun plač za marec že ločila glede na plačilo ZPIZ prispevka, običajno teh vrst prejemkov ni ločevala in so zato prispevek za ZPIZ plačali, čeprav bi lahko od dela teh prejemkov uveljavljali oprostitev.


Po predhodni pripravi podatkov je postopek obračuna plač za marec 2020 naslednji:

 1. V kolikor je mesec marec že zaključen (v nastavitvah obračuna je pri polju Izplačan kljukica), potem izberemo meni Nastavitve.Ostalo.Odklepanje obračuna, v nadaljevanju izberemo ustrezen obračun, v orodni vrstici pritisnemo gumb Odk in potrdimo odklepanje obračuna.
 1. Skladno z navodilu FURS-a določimo šifre vrst prejemkov, ki so se pojavile od vključno 13.3. do 31.3.2020 (npr. redno delo, praznik, dopust, boleznine v breme delodajalca, dodatki in podobno), nato pa v meniju Šifranti.Vrste prejemkov.Vrste prejemkov s pomočjo gumba Kop v orodni vrstici naredimo kopijo vrste prejemka. Zaradi preglednosti novonastalih šifer predlagamo, da kopije šifer odpirate od šifre 2000 dalje. Pri naboru vrst prejemkov moramo biti posebej pozorni na prejemke, od katerih nismo upravičeni do oprostitve plačila prispevka za ZPIZ (npr. od refundacij, čakanja na delo, višje šile, bonitet, dodatkov nad uredbo vlade se prispevek za ZPIZ obračuna in plača, torej za določene prejemke ni oprostitve plačila prispevka za ZPIZ).
 2. Ker za del prejemkov obračunamo in plačamo vse prispevke, za del prejemkov pa imamo oprostitve, je programsko skoraj nemogoče, da bi program avtomatsko izvedel takšen obračun. Zaradi oprostitve plačila prispevka za ZPIZ moramo najprej v meniju Šifranti.Prispevki.Skupine prispevkov na VP-jih v oknu (levo zgoraj) Skupina prispevkov na VP-jih odpreti novo šifro (npr. 10 – Prispevek ZPIZ-obračunan, neplačan) in naziv ter dodati kljukico v polje Obračun prispevkov.
 3. Nato moramo za vse kombinacije Skupin prispevkov na kadrih (po domače delovnih razmerjih) odpreti novo kombinacijo z novoodprto šifro skupine prispevkov (npr.10). Postopek je malo poenostavljen. Najprej izberemo kombinacijo Skupine kadrov na prispevkih (npr. 1 – Redno zaposleni) in običajno Skupino prispevkov (npr. 1- Plača), se premaknemo v spodnje okno Tabela odločitev in v orodni vrstici pritisnemo gumb Kop. Ker smo bili postavljeni na kombinacijo 1,1, v novi okni vpišemo enako Skupino kadrov (npr. 1), v drugo polje Skupina prispevkov pa novoodprto šifro (npr. 10). Na ta način smo odprli novo kombinacijo 1,10. V nadaljevanju se postavimo na novo kombinacijo in v oknu Tabela odločitev (spodnje okno) pri prispevku za ZPIZ (tako iz kot na plače), ki je označen za obračun (kljukica) spremenimo Plačan v % iz 100 na 0. Na ta način bomo pri vseh novih kombinacijah določili, da se prispevek za ZPIZ obračuna, vendar ne plača.
 4. Popravki na novo odprtih šifrah vrst prejemkov (odprli smo jih v postopku pod točko 2):
  1. Spremenimo naziv prejemka – npr. dodamo C19
  2. MD/ST na tem VP-ju – kljukica (kjer je tta možnost). Na ta način se bo znesek dodatka za delovno dobo upošteval v bruto znesku prejemka in od celotnega zneska ne bo plačan prispevek za ZPIZ
  3. Skupine prispevkov: npr. 10- Prispevek ZPIZ-obračunan, neplačan
  4. Zavihek Ostalo:
   1. Vnos kontov
   2. Šifra dohodka za REK: 1002
  5. Zaradi obračuna, vendar neplačila prispevka za ZPIZ je potrebno v meniju Šifranti.Prispevki.Prispevki pri posameznem prispevku za ZPIZ v zavihku Podatki o kontih vpisati ustrezen konto v polje Neplačani prispevki (v kolikor je polje sivo, pritisnemo na desni gumb na miški in izberemo Obvezen vnos ali prazno)
  6. V prometne podatke vnesemo ločene podatke po posameznih šifrah VP-jev.
  7. Izvedemo obračun.
  8. Po obračunu preverimo rekapitulacijo obračuna z dejansko izplačano rekapitulacijo. Glede na matematične zakonitosti bo po vsej verjetnosti prihajalo do razlik pri zneskih (tako prispevkov, neto nakazil), ki pa naj bi bile v centih. Razlike nastopijo zaradi zaokroževanj, saj ima ponovljeni obračun skoraj podvojeno prejemkov in posledično je tudi podvojeno število zaokroževanj. Razlik seveda ne bi bilo, če delodajalci že ob samem obračunu plač vedeli, kaj morajo storiti. Tako pa so v večini primerov zaposlenim izplačali neto plače, večina je plačala tudi vse ostale dajatve, sedaj pa se vračamo na ponovni izračun z drugimi podatki in upamo, da bodo rezultati enaki. Na žalost so krivci za takšen potek obračuna plač drugje, mi vsi skupaj pa moramo sedaj urediti zadeve na čim bolj možen način z minimalnimi odstopanji.

V kolikor se boste odločili za ponovni obračun, bo ostalo še veliko dela s pripravo REK obrazcev, preplačili prispevkov, knjiženji in podobno. Kot smo že zapisali, se v primeru nejasnosti in težav obrnite na svetovalce podjetja GRAD d.d. in pomagali vam bomo. Na žalost pa nimamo nobenih drugih informacij kot tistih, ki so na razpolago vsem delodajalcem.


Ostane nam še izplačilo kriznega dodatka.


Osnova za izplačilo kriznega dodatka je seveda zapisana v ZIUZEOP, podrobnosti pa najdemo v navodilih FURS-a v točkah 59. do 61. Postopek izplačila kriznega dodatka pa je naslednji:

 1. v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna odpremo nov obračun, kjer izberemo Dodatno izplačilo, določimo datum ter izberemo Šifro dohodka za REK – 1190.
 2. V meniju Šifranti.Vrste prejemkov.Vrste prejemkov odpremo novo šifro prejemka (šifra naj bo nekje od 1500 dalje, saj je to neto prejemek brez dajatev), ki pa jo lahko prevzamemo iz prednastavljenih šifrantov. tako v orodni vrstici pritisnemo na gumb Pre, poiščemo Krizni dodatek, z dvoklikom na miški se odpre polje, v katerega vpišemo našo šifro prejemka in potrdimo. Postavimo se na prevzeto šifro, kjer preverimo Tip prejemka (mora biti M-Stroški do uredbe vlade-gre v REK), v zavihku Ostalo pa vpišemo še ustrezne konte ter v polju Šifra dohodka za REK izberemo šifro 1190.
 3. V prometne podatke upravičencem pod novo odprto šifro vpišemo pripadajoči znesek kriznega dodatka.
 4. Sledi obračun, izplačilo dodatka in ostale obdelave za sam obračun. Obrazec REK-1 za izplačilo kriznega dodatka pa bo očitno pripravljen (na FURS-u) šele po 30.4.2020, obvestili vas bomo, ko bo nov obrazec pripravljen tudi v programu Vitez.

Glede na vse navedeno predlagamo, da bolj pogosto menjate verzije programa Vitez, saj bomo ažurno dopolnjevali program (npr. novi obrazci REK) in jih vključevali v novo verzijo programa


Želite več informacij?

Pišite nam na: info@grad.si ali pokličite na +386 (0) 1/25 73 781
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 


 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com