?

OBRAČUN PLAČ ZA MESEC JUNIJ 2020

29 junija, 2020

Pred nami je obračun plač za mesec junij 2020, ki bo v večini primerov potekal po ustaljenih postopkih, ki veljajo za običajne mesece. Z obračunom plač za mesec junij se ukinjajo obrazci REK-1 s šiframi 1002 ter 1004 (oprostitve plačila določenih socialnih prispevkov), ukinja se izplačilo kriznega dodatka, hkrati pa se uvajajo nove pomoči države (subvencije za skrajšan delovni čas ter delno povračilo nadomestila delavcem na začasnem čakanju na delo). Poleg omenjenih novosti pri obračunu pa je spremenjeno tudi poročanje podatkov v primeru bonitete za uporabo osebnega vozila.

UKINITEV OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV, UKINITEV ŠIFER OBRAZCA REK-1

Pri obračunu plač za mesec junij 2020 se ukinjajo oprostitve plačila določenih socialnih prispevkov (do njih so bili upravičeni izplačevalci iz zasebnega sektorja, v določenih primerih pa tudi izplačevalci iz javnega sektorja), posledično pa se ukinjajo tudi določene šifre za obrazec REK-1. Vsi uporabniki, ki ste za obračune plač z oprostitvami plačila prispevkov in posledično ločenimi REK-1 obrazci uporabljali ločene šifre vrste prejemkov, enostavno pri obračunu plač za junij pričnete uporabljati standardne šifre vrst prejemkov. Z uporabo standardnih šifer vrst prejemkov se bo obračun izvajal na enak način, kot se je pri plači za mesec februar (standardni obračuni in plačila prispevkov, REK-1 z oznako 1001 in podobno).

Večina uporabnikov pa je spremenila nastavitve na standardnih šifrah vrst prejemkov, zato je te nastavitve potrebno nastaviti na vrednosti, ki so se uporabljale pred spremembami. Običajno je potrebno spremeniti naslednje parametre na posamezni šifri vrste prejemka:

 • polje Skupine prispevkov – običajno vpišemo vrednost 1 (sedaj imate odprte šifre kot so 10,11,12 in podobno, na osnovi katerih se določeni prispevki niso plačali)
 • v nekaterih primerih je potrebno spremeniti Skupino prispevkov na šifri za Razliko do minimalne osnove + (plus). Običajno je to šifra 4 (vnesena šifra je lahko 41, 42 ali katerakoli druga). Na šifri za Razliko do minimalne osnove – (minus) pa šifra ostaja 0!!!
 • v zavihku ostalo v polju Šifra dohodka za REK namesto šifer 1002 ali 1004 izberemo prazno polje (prazno polje se nahaja na koncu izbora šifer).

Za uspešnost sprememb nastavitev predlagamo 3 kontrole:

 • po spremembi nastavitev na pregledu vseh šifer vrst prejemkov preverite vrednosti v stolpcu Šifra dohodka na REK, kjer šifri 1002 in 1004 ne smeta več obstajati
 • po obračunu plač za mesec junij 2020 v meniju Poročila.Tekoči obračun.Obrazci.REK1 za FURS ne sme obstajati obrazec s šifro 1002 ali 1004 (na to vas opozori tudi rdeč zapis, da obstaja več REK obrazcev). V kolikor obstaja, potem je na uporabljeni šifri prejemka še vedno izbrana šifra 1002 ali 1004 (izbrana šifra mora biti prazna).
 • po obračunu v meniju Poročila.Tekoči obračun.Rekapitulacije.Za podjetje preverite razlike med obračunanimi in plačanimi prispevki. Običajno sta zneska enaka, razen v primeru obračuna plač starejših od 60 let, zaposlenimi z pogodbami za nedoločen čas, invalidi nad kvoto ter ostale izjeme.

Poleg zgoraj opisanih sprememb je verjetno sprememba samo še ta, da v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri izbranem obračunu v polju Šifra dohodka za REK izberete 1001 Plača in nadomestila plače (ne več šifre 1002!!!!)

DODATEK ZA DELO V TVEGANIH RAZMERAH, DODATEK ZA NEVARNOST PO 71. ČLENU

Nekateri izplačevalci iz javnega sektorja so pri obračunu plač za mesec maj 2020 izplačali tudi dodatek za delo v tveganih razmerah (C223) ter dodatek za nevarnost po 71. členu (C070). Sam izračun dodatka ni sporen, pozornost je potrebna pri pravi nastavitvi glede vključevanja dodatka v osnovo za nadomestila (Z120 oziroma Z124), saj je od tega pomemben izračun nadomestila pri obračunu plač za mesec junij 2020. Določeni izplačevalci iz javnega sektorja pri obračunu nadomestil uporabljajo osnovo iz preteklega meseca (torej izplačila plač za mesec maj), nekateri pa iz zadnjih treh mesecev. Zaradi teh izračunov pa je izjemno pomembna nastavitev, ali dodatek gre v osnovo in kako.

V Enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju je pri vsakem prejemku jasno zapisano, kako se ta prejemek upošteva v osnovi za nadomestila. Pri dodatku za delo v tveganih razmerah (C223) je to jasno zapisano, da se upošteva v osnovi za nadomestila, zato morate preveriti ustrezno nastavitev (na šifri za dodatek v zavihku Ostalo mora biti v poljih Za boleznine, Za nadomestila ter Za povprečno uro tekočega meseca izbrana šifra 3 – Upošteva znesek na mesec.

Problem pa nastane na šifri za dodatek za nevarnost po 71. členu ZIUZEOP, ki so mu dodelili šifro C070. V trenutno veljavni metodologiji je šifra C070 še vedno neaktivna (čeprav jo sistem ISPAP prevzame brez težav), problem pa nastane, ker ni določeno, če se oziroma kako se ta dodatek upošteva v osnovi za nadomestila. V kolikor bi ta dodatek smiselno povezali z dodatkom za delo v tveganih razmerah (C223), potem bi v polja Za boleznine, Za nadomestila ter Za povprečno uro tekočega meseca izbrali šifra 3 – Upošteva znesek na mesec, vendar predlagamo, da odgovornim izpostavite to problematiko in ustrezno nastavite upoštevanje tega dodatka v osnovi za nadomestila.

Vsem izplačevalcem teh dodatkov pa bi svetovali (razen tistim, ki so imeli pravilno nastavljeno upoštevanje dodatkov v osnovi za nadomestila), da po ustrezni nastavitvi upoštevanja dodatka v osnovi ponovno v meniju Nastavitve.Servis.Preračun mesečnih podatkov izvedete preračune vsaj za mesece maj, april, marec ter februar. S temi preračunu bo program dodatke pravilno upošteval pri izplačilu nadomestil v mesecu juniju.

Pomembno pa je poudariti, da program v osnovo za mesec maj (to je osnova za nadomestila pri obračunu nadomestil v mesecu juniju) upošteva le tiste prejemke, ki se nanašajo na mesec maj in ne tudi prejemkov, ki so izplačani skupaj z majsko plačo, vendar se nanašajo na pretekla obdobja (npr. poračun dodatkov za mesec marec in april).

SUBVENCIJA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA TER DELNO POVRAČILO ČAKANJA NA DELO

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri  Zavodu RS za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev.

Skladno z omenjenim zakonom lahko izplačevalci pod določenimi pogoji tudi v naslednjih mesecih pridejo do subvencij države za primer skrajšanega delovnega časa (trenutno do 31.12.2020) ter čakanja na delo (trenutno do 31.7.2020, predlog vlade pa predvideva maksimalno podaljšanje do 30.9.2020).

Za namen poročanja državi tokrat ni potrebno oblikovati ločene REK-1 obrazce, ampak se uporablja standardni REK-1 obrazec s šifro 1001 z manjšimi modifikacijami za čas veljavnosti predpisov.

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE je podrobno opisano na spletni strani FURS-a, nekaj nastavitev pa je potrebno opraviti na sami šifri vrste prejemka za skrajšan delovni čas oziroma čakanje na delo.

 • SKRAJŠAN DELOVNI ČAS

V osnovi so nastavitve obračuna enake nastavitvi čakanja na delo (80% povprečja zadnjih 3 mesecev), razlika je le v tem, da mora biti znesek čakanja na delo vsaj v višini minimalne plače, medtem ko te omejitve pri skrajšanju delovnega časa ni.

Uporabnikom, ki potrebujejo vrsto prejemka za skrajšan delovni čas predlagamo, da enostavno skopirajo vrsto prejemka za čakanje na delo v novo šifro, spremenijo naziv in obvezno še naslednje nastavitve:

 • v zavihku Parametri obračuna v polju Skupina obvezno izberejo možnost Refundacija. Skladno z navodilu FURS-a  se mora znesek skrajšanega delovnega časa na REK-1 obrazcu prikazati v polju 105 (Nadomestila, ki ne bremenijo delodajalca),
  • v zavihku Ostalo v polju Analitični REK1 obvezno vpišete B02
  • v zavihku Ostalo v polju ZPIZ obvezno izberete 1-Plača.
 • ČAKANJE NA DELO

Večina izplačevalcev, ki potrebuje šifro vrste prejemka za čakanje na delo, ga verjetno ima že odprtega. Sam izračun zneska se ne razlikuje od izračuna, ki je veljal v preteklih dveh mesecih (80% povprečja zadnjih 3 mesecev, vendar vsaj minimalna plača), potrebno pa je preveriti naslednje nastavitve:

 • v zavihku Parametri obračuna v polju Skupina prispevkov obvezno  izbrana šifra za plačilo vseh prispevkov (običajno šifra 1),
  • v zavihku Parametri obračuna v polju Skupina obvezno izberejo možnost Refundacija. Skladno z navodilu FURS-a  se mora znesek skrajšanega delovnega časa na REK-1 obrazcu prikazati v polju 105 (Nadomestila, ki ne bremenijo delodajalca),
  • v zavihku Ostalo v polju Analitični REK1 obvezno vpišete B02
  • v zavihku Ostalo v polju ZPIZ obvezno izberete 1-Plača.

V navodilih FURS-a glede izpolnjevanja obrazca v primeru skrajšanega delovnega časa in čakanja je jasno zapisano, da se na analitičnem REK-1 obrazcu v polju B02 vpisuje IZKLJUČNO znesek skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo.

Navodila so delno nejasna, kje (če se sploh) na analitičnem obrazcu prikažejo zneski izplačil, ki se skladno z navodili običajno prikazujejo v polju B02 (refundacije).  Glede na njihova navodila bi se dalo razbrati, da se začasno refundacije prikazujejo v polju B01, vendar dokončnega odgovora nismo dobili. Vsekakor pa je potrebno nekaj spremeniti na posamezni šifri vrste prejemka (refundacija), ki se trenutno prikazuje v polju B02.

Na posamezni šifri prejemka, ki ima trenutno v zavihku Ostalo, v polju Analitični REK1 vpisano B02, to šifro spremeniti v B01 ali enostavno v to polje vpisati npr. RRR. Kot rečeno, točnega odgovora ne poznamo, zato predlagamo, da se pred oddajo REK-1 obrazca o tem pozanimate na FURS-u.

BONITETE ZA UPORABO OSEBNEGA VOZILA PO 1.7.2020

Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019), je potrebno za obračun bonitete za uporabo osebnega vozila v privat namene po 1.7.2020 (pri oddaji REK obrazca je ta kontrola vključena od obdobja 06/2020 dalje) v meniju Obdelave.Stalni podatki.Posamični vnos na postavki za Boniteto za uporabo osebnega vozila vpisati naslednje podatke:

 • VIN številka osebnega vozila (17-mestna številka),
 • Nabavna vrednost vozila,
 • Leto uporabe (vpiše se število let uporabe vozila, ki ga uporabnik uporablja v privat namene),
 • Delodajalec zagotavlja gorivo,
 • Manj kot 500 km na mesec,
 • Električni pogon.

Za vnos omenjenih podatkov morate imeti instalirano ustrezno verzijo programa Vitez (vsaj 2.697).


Želite več informacij?

Pišite nam na: info@grad.si ali pokličite na +386 (0) 1/25 73 781
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 


 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com