?

Poročanje SFR za zadnji kvartal leta 2023

8 decembra, 2023

V kolikor ste zavezanci za oddajo poročila Statistika finančnih računov in obrazce izračunate in  oddate s pomočjo programa Krona, potem je to obvestilo namenjeno prav vam. V mesecu decembru se običajno knjižijo tudi vse tako imenovane vrednostne spremembe. To so, v skladu z Obvestilom za poročevalce s strani Banke Slovenije (povezava),

 naslednji dogodki:  

  • spremembe deviznih tečajev,
  • spremembe tržne cene,
  • spremembe uvrstitev v sektor/instrument,
  • odpisi in storni (popravki vrednosti pa se ne upoštevajo nikjer v poročilu SFR),
  • metodološke spremembe,
  • pripojitve, združitve, oddelitve družb.

Te vrednostne spremembe se ne smejo odražati v obrazcih SFR 3 in SFR 4, s katerima poročamo neto transakcije v obdobju, ampak morajo biti razvidne v obrazcih SFR 5 in SFR 6 in se samodejno izračunajo v Ajpesu.

Da se to zares zgodi, je potrebno v programu Kraljica vse te dogodke knjižiti na svojo vrsto temeljnice, mi predlagamo, da si v meniju Šifranti.Vrste temeljnic odprete novo vrsto temeljnice s svojo šifro in jo poimenujete Vrednostne spremembe, dodati ji je potrebno kljukico Upoštevanje v poročilih Krone in Rubina.

Dogodke, knjižene s to novo vrsto temeljnice, je potrebno odšteti v obrazcih SFR 3 in SFR 4. Postopek: V programu Krona poiščemo meni Šifranti.Strukture poročil. V oknu Poročila poiščemo obrazca SFR 3 in SFR 4, izberemo enega, nato se postavimo v okno Pozicije, kjer poiščemo tisti Instrument – vpisan v stolpcu Postavka, označen s črko F, kjer se (glede na konto knjiženja) odrazijo vrednostne spremembe. V povezanem oknu Formule z vnosom dodamo Zaporedno številko, Izvor podatka izberemo debetni in kreditni promet, Način izračuna izberemo odštej (-), v zavihku Šifranti lahko obkljukamo Celotna skupina (npr. če se knjižbe nanašajo na celo skupino kontov 120), vpišemo Šifro konta ali skupine. V polje Vrsta temeljnice pa dodamo šifro novo odprte temeljnice za vrednostne spremembe. Tako bomo po izračunu dosegli, da se bodo vrednostne spremembe iz obrazcev  SFR 3 in SFR 4 odštele in se samodejno izračunale v obrazcih SFR 5 in SFR 6 na Ajpesu.

Primer 1: Imamo kupca iz tujine – izven EU, terjatev knjiženo na saldakontnem kontu 121, v tuji valuti, to terjatev je potrebno na dan 31.12.2023 preračunati po ustreznem tečaju. Prevrednotenje knjižimo z novo vrsto temeljnice Vrednostne spremembe. Postavimo se v obrazec SFR 3, v stolpec Postavka (instrument)  F.81, naslov Ostali S.22 (AOP 32625), v oknu Formule pritisnemo vnos (+), vnesemo zaporedno številko, izvor podatka izberemo debetni in kreditni promet, način izračuna izberemo odštej, obkljukamo Celotna skupina, konto izberemo 121 in dodamo šifro novo odprte temeljnice za vrednostne spremembe.

Primer 2: Imamo knjiženo naložbo v d.o.o. na skupini kontov 08, to naložbo je potrebno na dan 31.12.2023 prevrednotiti z ustreznim faktorjem. Prevrednotenje knjižimo z novo vrsto temeljnice Vrednostne spremembe. Postavimo se v obrazec SFR 3, v stolpec Postavka (instrument)  F.512, naslov Nefinančne družbe S.11 (AOP 3606), v oknu Formule pritisnemo vnos (+), vnesemo zaporedno številko, izvor podatka izberemo debetni in kreditni promet, način izračuna izberemo odštej, obkljukamo Celotna skupina, konto izberemo 08 in dodamo šifro novo odprte temeljnice za vrednostne spremembe.

V obeh primerih se bo knjižba iz obrazca SFR 3 odštela in se po uvozu (ali ročnem vnosu) obrazca SFR 3 v Ajpes samodejno izračunala v obrazcu SFR 5 na Ajpesu. Poleg teh dveh primerov, se lahko vrednostne spremembe pojavijo še na drugih kontih, glede na vsebino dogodka. Tudi na teh postavkah je potrebno dodati formule po zgoraj opisanem postopku. Torej če vrednostno spremembo odštejemo v obrazcu SFR 3 se ta izračuna v obrazcu SFR 5, če pa jo odštejemo v obrazcu SFR 4, se izračuna v obrazcu SFR 6.

Sam izračun obrazcev izvajamo v meniju Obdelave.Poročila na osnovi struktur. V oknu Pripravljena poročila izberemo obrazce SFR (pred tem jih moramo imeti v šifrantu – meni Šifranti.Strukture poročil – kjer prednastavljene lahko prevzamemo z gumbom Pre). Postavimo se na enega izmed SFR poročil in pritisnemo gumb Izr, odpre se okno Izračun poročila, kjer v Obdobje A vpišemo ustrezno obdobje, izberemo Upoštevam knjigovodsko obdobje (faktor za deljenje je 1 in zaokroževanje izbor na brez zaokroževanja) in potrdimo izračun.


Za več informacij smo dostopni telefonski številki  01/25 73 781

ali preko elektronskega naslova: info@grad.si.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com