?

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2022

14 januarja, 2022

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti v začetku leta 2022 ter pri obračunu plač za mesec januar 2022.

VITEZ

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine pričakovano tudi letos na FURS NI potrebno posredovati datotek VIR.DAT ter VIRPOVP.DAT, vsekakor pa moramo prejemnike do 31.01.2022 obvestiti o nakazilih v letu 2021. Kot v preteklih letih je FURS že pripravil kontrolne podatke za odmero dohodnine za leto 2021, zato vam priporočamo, da pred dokončnim oblikovanjem poročil zaposlenim navzkrižno preverite podatke, ki jih je zbral FURS iz prejetih REK obrazcev in ustrezno uskladite podatke.
 • skladno z določbo prvega odstavka 59. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) se ne glede na prvi odstavek 109. člena ZDoh-2 pri ugotavljanju davčne osnove pri letni odmeri dohodnine pri v davčno osnovo za odmerno leto 2021 ne vštevajo določeni dodatki. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za finance na naslednji povezavi. V programu Vitez je v meniju Obdelave.Dohodnina dodan izbor za pripravo datoteke VIRIZV.DAT. Vsi izplačevalci (POZOR!!! – NE vsi izplačevalci – predvsem socialne in zdravstvene ustanove), katerih zaposleni so upravičeni do zmanjšanja davčne osnove, v orodni vrstici pritisnete na gumb Zaj in standardno pripravite podatke. Tokrat program dodatno zahteva šifre vrst prejemkov, ki so oproščeni plačila davka (npr. šifra za dodatek za tvegane razmere – 65%), omejitev pa lahko postavite tudi za določen nabor kadrov. Po pripravi podatkov je potrebno pripraviti še datoteko VIRIZV.DAT (v orodni vrstici pritisnemo gumb Dohodnina VIRIZV.DAT – izvoz in določite pot, kamor bo program prenesel datoteko (datoteka je tipa ZIP, v kateri se nahaja ustrezna datoteka), ki jo po navodilih FURS-a oddate preko sistema eDavki.
 • skladno s 135. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Zahtevani podatki se nahajajo na izpisu kumulativ zaposlenih za zahtevano obdobje (januar 2021 – december 2021). Vsi uporabniki spletnega programa eOdobritve lahko kumulativne podatke za leto 2021 pridobijo v meniju Osebni portal, izbor Kumulative plač (skrbnik programa Vitez mora te podatke predhodno iz programa Vitez posredovati v eOdobritve preko gumba eHramba).
 • pri obračunu refundacij za mesec januar 2022 je potrebno pridobiti osnovo in število ur za leto 2021. Podatka lahko ročno vpišete na pogodbo o zaposlitvi, smiselno pa je uporabiti obdelavo v programu, ki to delo opravi namesto vas. Postopek vnosa potrebnih podatkov je naslednji: 
  • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri vnosu podatkov za obračun v polje Faktor za refundacijo 1 vpišete leto 2021 in faktor 1,00000.
  • za pravilni izračun osnove in števila ur v letu 2021 je potrebno predhodno preveriti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno v meniju Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka pri vseh šifrah preveriti nastavitev v zavihku Osnova, polje Za urno postavko preteklega leta (0-Ne upošteva, 1- upošteva ure in znesek, 2- upošteva znesek). Na spletni strani ZZZS je objavljen pregled vseh plač in nadomestil, ki se štejejo v osnovo za dohodnino (povezava do dokumenta). Pomembna novost pa je upoštevanje določenih dodatkov v osnovi, ki so za leto 2021 izvzeti iz osnove. V primeru nejasnosti se predhodno posvetujte z referenti na zavodu.
  • v meniju Poročila.Ostalo izberemo Povprečna bruto ura, v nadaljevanju izberemo ustrezno obdobje, ki se upošteva pri izračunu osnove in ur (običajno december 2020 – november 2021), po potrebi obkljukamo polje Normirne ure (v javnem sektorju je to obvezno) in pritisnemo na gumb Ogled. Po pregledu ustreznosti podatkov s pritiskom na gumb Vpis v pod.obr. (gumb postane aktiven šele po pregledu podatkov na ekranu ali papirju), program podatke o osnovi in urah prenese na aktivno pogodbo o zaposlitvi.
 • oddaja podatkov o  vzdrževanih članih (datoteka VIRVDC.DAT) za leto 2021 je skladno z obvestilom na spletni strani FURS-a podaljšana do 31.1.2022. Podrobnosti na tej povezavi.
 • v Uradnem listu št. 5/2022 je na strani 141 objavljen znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 01. januarja 2022 dalje. Nov znesek minimalne plače znaša 1.074,43 EUR in velja že pri obračunu plač za mesec januar 2022. V program za obračun plač Vitez se spremenjeni znesek vnese v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje.
 • za vsa izplačila plač delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1.2.2022 dalje (torej običajno je to plača za januar 2022) se za izračun minimalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost uporablja povprečna plača preteklega leta (torej povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za leto 2020). Statistični urad Republike Slovenije je objavil znesek povprečne plače leta 2020 v višini 1.856,20 EUR. To pomeni, da morate vsi uporabniki programa za obračun plač Vitez pri posameznem obračunu v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna  v polje Minimalna osnova za prispevke vpisati 1.113,72 EUR (znesek je izračunan kot 60% povprečne plače za leto 2020, ki znaša omenjenih 1.856,20). Vir: FURS
 • vsi uporabniki iz javnega sektorja, ki ste v preteklih tednih izplačali redno delovno uspešnost (3 ali 6 mesečno), morate zaradi upoštevanja izplačila redne delovne uspešnosti pred obračunom plač za mesec januar 2022 izvesti preračun mesečnih podatkov. S to obdelavo bo program ponovno preračunal podatke za posamezno obdobje z upoštevanjem dodatkov, ki so bili izplačani kasneje. Nove (povečane) osnove se bodo tako upoštevale pri obračunu nadomestil v breme delodajalca (npr. praznik, dopust, boleznine, čakanje, karantena, višja sila, …) pri obračunu plače za mesec januar 2022. Tako je potrebno v programu Vitez  v meniju Nastavitve.Servis izvesti obdelavo Preračun mesečnih podatkov in to vsaj za obdobja od oktobra do decembra 2021 (zaradi nadomestil, katerih osnova je povprečje zadnjih 3 mesecev). Po izboru ustreznega obdobja je potrebno obvezno označiti polje Upoštevaj tudi ostala izplačila

MUŠKETIR

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2022 posredovati zahtevane podatke. Program Vizir omogoča pripravo datoteke VIRPN2.DAT, program Mušketir datoteke VIRODIV.DAT, VIROPR.DAT ter datoteko VIROPRKM.DAT, za pripravo vseh ostalih datotek pa uporabite FURS-ov spletni portal eDavki.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com