?

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2024

15 januarja, 2024

Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti v začetku leta 2024 ter pri obračunu plač za mesec januar 2024.


VITEZ

1). Skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine pričakovano tudi letos na FURS NI potrebno posredovati datotek VIR.DAT ter VIRPOVP.DAT, vsekakor pa moramo prejemnike do 31.01.2024 obvestiti o nakazilih v letu 2023. Kot v preteklih letih je FURS že pripravil kontrolne podatke za odmero dohodnine za leto 2023, zato vam priporočamo, da pred dokončnim oblikovanjem poročil zaposlenim navzkrižno preverite podatke, ki jih je zbral FURS iz prejetih REK obrazcev in ustrezno uskladite podatke.

Z obrazcem REK-O se je v letu 2023 za potrebe stroškov nad uredbo vlade uvedla nova šifra vrste dohodka 1104 (Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja), posledično pa se je spremenilo tudi zbiranje podatkov. Nekateri uporabniki so lahko še določen del leta za stroške nad uredbo uporabljali sistem, kjer je program pripravil de šifri VP-jev – Dodatni nad uredbo vlade + ter Dodatki nad uredbo vlade -. V tem primeru je potrebno pred zbiranjem podatkov na šifri vrste prejemka za Dodatki nad uredbo vlade – v zavihki Ostalo v polju Oznaka dohodnine izbrati šifro 1104 (trenutno je vpisana šifra 9999). Trenutno se tak način obračuna ne uporablja več, tako da nove nastavitve lahko pustite. Za pravilno pripravo podatkov je potrebno imeti obvezno instalirano verzijo 3.240 programa Vitez.

2). Skladno s 135. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Zahtevani podatki se nahajajo na izpisu kumulativ zaposlenih za zahtevano obdobje (januar 2023 – december 2023). Vsi uporabniki spletnega programa eOdobritve lahko kumulativne podatke za leto 2023 pridobijo v meniju Osebni portal, izbor Kumulative plač (skrbnik programa Vitez mora te podatke predhodno iz programa Vitez posredovati v eOdobritve preko gumba eHramba).

3). Pri obračunu refundacij za mesec januar 2024 je potrebno pridobiti osnovo in število ur za leto 2023. Podatka lahko ročno vpišete na pogodbo o zaposlitvi, smiselno pa je uporabiti obdelavo v programu, ki to delo opravi namesto vas. Postopek vnosa potrebnih podatkov je naslednji:

  • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna mora biti izbran aktiven obračun v letu 2024 (običajno januar 2024);
  • za pravilen izračun osnove in števila ur v letu 2023 je potrebno predhodno preveriti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno v meniju Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka pri vseh šifrah preveriti nastavitev v zavihku Osnova, polje Za urno postavko preteklega leta (0-Ne upošteva, 1- upošteva ure in znesek, 2- upošteva znesek). Na spletni strani ZZZS je objavljen čistopis pregleda vseh plač in nadomestil, ki se štejejo v osnovo za dohodnino (povezava do dokumenta). V primeru nejasnosti se predhodno posvetujte z referenti na zavodu;
  • v meniju Poročila.Ostalo izberemo Povprečna bruto ura, v nadaljevanju izberemo ustrezno obdobje, ki se upošteva pri izračunu osnove in ur (običajno december 2022 – november 2023) in pritisnemo na gumb Ogled. Po pregledu ustreznosti podatkov s pritiskom na gumb Vpis v pod.obr. (gumb postane aktiven šele po pregledu podatkov na ekranu ali papirju), program podatke o osnovi in urah prenese na aktivno pogodbo o zaposlitvi;
  • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri vnosu podatkov za obračun je potrebno za vsako leto vpisati ustrezen faktor za refundacijo (npr. za leto 2023 -1.0000, za leto 2022 – 1.0000, za leto 2021 – 1.1030, …).

4). V prihodnjih dneh bo v Uradnem listu objavljen nov znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 01. januarja 2024 dalje. Nov znesek minimalne plače velja že pri obračunu plač za mesec januar 2024. V program za obračun plač Vitez se spremenjeni znesek vnese v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna v ustrezno polje.

5). Oddaja podatkov o vzdrževanih članih (datoteka VIRVDC.DAT) za leto 2023 je skladno z obvestilom na spletni strani FURS-a podaljšana do 31.1.2024. Podrobnosti na tej povezavi.

6). Skladno s Pravilnikom o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine (vir: Uradni list 60/2022) je potrebno za davčno leto 2023 (torej najkasneje do 31.01.2024)preko spletnega portala eDavki posredovati novo datoteko VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine (več informacij na povezavi). V programu Vitez je priprava nove datoteke obvezna najmanj za tiste izplačevalce, ki so svojim zaposlenim izplačujejo nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (vrsta dohodka 8207) ter nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (vrsta dohodka 8208). Podroben postopek zbiranja podatkov je opisan v programu Vitez, meni Pomoč.Novosti pod verzijo 3.206.

7). Z razglasitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) se je z 31.12.2023 ukinilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s 1.1.2024 pa se je uvedel obvezni zdravstveni prispevek v višini 35,00 EUR (48. člen).

Skladno z omenjenimi spremembami smo program Vitez v verziji 3.240 ustrezno dopolnili. Spremembe v programu so naslednje:

  • v meniju Šifranti.Prispevki.Prispevki smo avtomatično dodali novo šifro prispevka P35, ki smo ga izpolnili z ustreznimi podatki, kot so – naziv, številka računa s sklicem, šifre za obrazec REK-O in oznako, da je to Obvezni zdravstveni prispevek.
  • na aktivno pogodbo o zaposlitvi smo vsem zaposlenim, za katere ste glavni delodajalec, v zavihku Podatki obračuna označili polje Obvezni zdravstveni prispevek. Polje Obvezni zdravstveni prispevek tako ni označen pri tistih zaposlenih, za katere ste določeni kot drugi delodajalec (v tem primeru ima zaposleni na pogodbi v polju Povprečna stopnja akontacije dohodnine vpisano 25). Poudariti pa je potrebno, da se je ta vpis na pogodbo zgodil že pred meseci, ko ste instalirali ustrezno verzijo programa. Na osnovi prejetih dokazil pa lahko določenim zaposlenim (npr. vojni veterani) odznačite plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka.
  • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna je potrebno pri obračunu plač za mesec januar 2024 v polje Znesek obveznega zdravstvenega prispevka vpisati 35,00 (v polju Šifra obveznega zdravstvenega prispevka mora imeti vpisano šifro P35).

Glede na to, da se obvezni zdravstveni prispevek lahko obračuna izključno v celoti (35,00 EUR) ali pa se sploh ne obračuna, je za obračun prispevka edino pomembna ustrezna oznaka na aktivni pogodbi.

V program smo na koncu obračuna plač vseeno dodali nekatera opozorila (ne napake) glede upravičenosti obračuna ali neobračuna obveznega zdravstvenega prispevka (število ur, datum veljavnosti pogodbe, …). Delodajalec pa je vsekakor dolžan preveriti upravičenost obračuna prispevka.


VIZIR

1). V Uradnem listu št. 133/2023 je na strani 12396 objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki prinaša spremenjene premije. Tako od 1.1.2024 znaša znesek minimalne premije 38,63 EUR (do sedaj 35,12 EUR). Postopek ažuriranja podatka za obračun premij pri obračunu plač za mesec januar 2024 je naslednji: v programu za obračun premij Vizir je potrebno v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v zavihku Obračun v polje Minimalna premija KDPZ vpisati znesek 38,63.

Zgolj v vednost – Šifrant premij ostane nespremenjen (torej pribitki po letih na minimalno premijo se ne spremenijo).

2). Skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2024 preko spletnega portala eDavki posredovati datoteko VIRPN2.DAT (podatki o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju – KDPZ – se NE poročajo).


MUŠKETIR

1). Skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2024 posredovati zahtevane podatke. Program Mušketir omogoča pripravo datotek VIRODIV.DAT, VIROPR.DAT, VIROPRKM.DAT ter novo datoteko VIRDOH.DAT, za pripravo vseh ostalih datotek pa uporabite FURS-ov spletni portal eDavki. Za ustrezno zbiranje podatkov je potrebna instalacija programa Mušketir, verzija 3.095.

2). Skladno s Pravilnikom o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine (vir: Uradni list 60/2022) je potrebno za davčno leto 2023 (torej najkasneje do 31.01.2024)preko spletnega portala eDavki posredovati novo datoteko VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine (več informacij na povezavi). Podroben postopek zbiranja podatkov je opisan v programu Mušketir, meni Pomoč.Novosti pod verzijo 3.088.

3). Skladno z objavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N) v Uradnem listu št. 133/2023 smo program Mušketir v verziji 3.095 ustrezno dopolnili zaradi spremenjene osnove za obračun prispevkov (148. člen ZPIZ-2). Tako je potrebno za vsa izplačila po 1.2.2024 za določene vrste izplačil ustreznost spremeniti nastavitve v šifrantu Davki in prispevki. Po instalaciji ustrezne verzije programa si podrobnosti preberite v meniju Pomoč.Novosti.


Za več informacij smo dostopni telefonski številki  01/25 73 781

ali preko elektronskega naslova: info@grad.si.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com