?

Redna skupščina – Grad d.d.

Redna skupščina – Grad d.d.
23 aprila, 2021

Vabilo na 32. redno skupščino delničarjev Grad d.d.


V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta sklicujem 32. redno skupščino delniške družbe ki bo v četrtek, 3.6.2021 ob 16.00 uri v prostorih družbe, Tržaška cesta 261, Ljubljana.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
  2. Realizacija sklepov 31. redne seje skupščine.
  3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
  4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami.

V pričakovanju udeležbe vas lepo pozdravljam.

                                                                                                                             Predsednik NS: Tomaž Poglajen


Skupščine se v skladu z  297. členom ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno s 44. členom Statuta, ki  določa tudi, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti družbo, da se namerava udeležiti skupščine in glasovati.

V kolikor  želi delničar uvrstitev dodatne točke na dnevni red ali nasprotni predlog, lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to storijo, v kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 19.5.2021), ali sedež družbe najkasneje do 9.5.2021, z izrecno željo, da se o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti  (45. člen Statuta).


Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2  pa na določilih 3. člena Poslovnika skupščine GRAD d.d. Točka 3 temelji na določilih 53. člena  statuta GRAD d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4 temelji na določilih 247. člena ZGD-1.

NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:

ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in ugotovi sklepčnost.

ad 2: Vsi sklepi so realizirani.

ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter pravila trgovanja z lastnimi delnicami.


Gradivo je v skladu z določbami 44. člena Statuta, delničarjem na  vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od vključno 3.5.2021 do 3.6.2021 od 9.00 do 13.00 ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com