?

Redna skupščina – Grad d.d.

12 aprila, 2024

Vabilo na 35. redno skupščino delničarjev Grad d.d.


V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta sklicujem 35. redno skupščino delniške družbe, ki bo v četrtek, 16.5.2024 ob 16.00 uri v prostorih družbe, Tržaška cesta 261, Ljubljana.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
  2. Realizacija sklepov 34. redne seje skupščine.
  3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
  4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami.

V pričakovanju udeležbe vas lepo pozdravljam.

                                                                                                                         Predsednik NS: Tomaž Poglajen


Skupščine se v skladu z  297. členom ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno s 44. členom Statuta, ki  določa tudi, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti družbo, da se namerava udeležiti skupščine in glasovati.

V kolikor  želi delničar uvrstitev dodatne točke na dnevni red ali nasprotni predlog, lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to storijo, v kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 1.5.2024), ali sedež družbe najkasneje do 26.4.2024, z izrecno željo, da se o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti  (45. člen Statuta).

Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2  pa na določilih 3. člena Poslovnika skupščine GRAD d.d. Točka 3 temelji na določilih 53. člena  statuta GRAD d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4 temelji na določilih 247. člena ZGD-1.


NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:

ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in ugotovi sklepčnost.

ad 2: Vsi sklepi so realizirani.

ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter pravila trgovanja z lastnimi delnicami.

Gradivo je v skladu z določbami 44. člena Statuta, delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od vključno 16.4.2024 do 16.5.2024 od 9.00 do 13.00 ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com