?

Obvezno evidentiranje delovnega časa

Obvezno evidentiranje delovnega časa
11 junija, 2019

Sodišče EU je ugotovilo, da morajo države članice zagotoviti delavcem dejansko uživanje pravice delavca do dnevnega in tedenskega počitka.

V obrazložitvi razlaga, da brez sistema, ki omogoča evidentiranje dnevnega delovnega časa, ki ga opravi vsak delavec, po njihovem ni mogoče objektivno in zanesljivo določiti niti števila opravljenih delovnih ur in njihove časovne razporeditve niti števila nadur.

Zato morajo države članice delodajalcem naložiti obveznost, da vzpostavijo objektiven, zanesljiv in dostopen sistem, s katerim je mogoče evidentirati dnevni delovni čas, ki ga opravi vsak delavec. Države članice pa morajo opredeliti konkretna pravila za uvedbo takšnega sistema, zlasti obliko, po potrebi ob upoštevanju posebnosti vsakega sektorja ali posebnosti, ki izhajajo iz velikosti nekaterih podjetij.

Tempus

V Sloveniji to področje sicer že ureja Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti  (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400) in predpisuje obvezno vodenje evidence o izrabi delovnega časa. Vendar trenutno ne predvideva, da mora delodajalec v dnevno evidenco vpisati uro prihoda delavca na delo in uro odhoda z dela, kar onemogoča adekvaten nadzor v zvezi s počitki in odmori med delovnim časom.

V tem delu bodo potrebne spremembe zakona, za katere bo predhodno posebna delovna skupina preučila možnosti za spremembo omenjenega zakona. Mediji napovedujejo spremembo zakona še v tekočem koledarskem letu.

Za delodajalce, ki že uporabljajo učinkovit sistem evidentiranja delovnega časa, to ne bo prineslo drastičnih sprememb. Tiste, ki to nimajo urejeno na tovrsten način, pa bodo morali v kratkem času razmisliti o prilagoditvah in poiskati najbolj primerno rešitev na trgu.

Grad d.d. na tem področju zagotavlja odlično in cenovno ugodno rešitev  Tempus – evidenca prisotnosti zaposlenih v gospodarskih družbah in javnem sektorju z naprednimi funkcijami za ažurno in zakonsko skladno registracijo delovnega časa.

Registrator delovnega časa

Več o rešitvi si lahko preberete na: http://grad.si/tempus-evidenca-prisotnosti/.

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com