?

Prihajajoče obdelave in novosti – januar 2021

17 januarja, 2021


Pripravili smo vam pregled nekaterih opravil, ki jih je potrebno postoriti v začetku leta 2021 ter pri obračunu plač za mesec januar 2021.

VITEZ

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine pričakovano tudi letos na FURS NI potrebno posredovati datotek VIR.DAT ter VIRPOVP.DAT, vsekakor pa moramo prejemnike do 31.01.2021 obvestiti o nakazilih v letu 2020. Kot v preteklih letih bo FURS predvidoma po 15.01.2021 pripravil kontrolne podatke za odmero dohodnine, zato vam priporočamo, da pred dokončnim oblikovanjem poročil zaposlenim navzkrižno preverite podatke, ki jih je zbral FURS iz prejetih REK obrazcev in ustrezno uskladite podatke. Pred pripravo podatkov predlagamo, da imate instalirano zadnjo verzijo programa Vitez (vsaj 2.718), saj program med kontrolne podatke prikaže tudi podatek o izplačilu Kriznega dodatka (dohodninska šifra 0000), čeprav se od tega dohodka ne plača dohodnina.
 • skladno z določbo prvega odstavka 59. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 se ne glede na prvi odstavek 109. člena ZDoh-2 pri ugotavljanju davčne osnove pri letni odmeri dohodnine pri v davčno osnovo za odmerno leto 2020 in 2021 ne vštevajo določeni dodatki. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za finance na naslednji povezavi. Tako smo v novi verziji programa Vitez (vsaj 2.718) v meni Obdelave.Dohodnina dodali nov izbor za pripravo datoteke VIRIZV.DAT. Vsi izplačevalci (POZOR!!! – NE vsi izplačevalci – predvsem socialne in zdravstvene ustanove), katerih zaposleni so upravičeni do zmanjšanja davčne osnove, v orodni vrstici pritisnete na gumb Zaj in standardno pripravite podatke. Tokrat program dodatno zahteva šifre vrst prejemkov, ki so oproščeni plačila davka (npr. šifra za dodatek za tvegane razmere – 65%), omejitev pa lahko postavite tudi za določen nabor kadrov. Po pripravi podatkov je potrebno pripraviti še datoteko VIRIZV.DAT (v orodni vrstici pritisnemo gumb Dohodnina VIRIZV.DAT – izvoz in določite pot, kamor bo program prenesel datoteko (datoteka je tipa ZIP, v kateri se nahaja ustrezna datoteka), ki jo po navodilih FURS-a oddate preko sistema eDavki.
 • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/2020) v prvem odstavku 85. člena določa, da vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Postopek izplačila kriznega dodatka s pomočjo programa Vitez je enak, kot je bil v letu 2020.
 • skladno s 135. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Zahtevani podatki se nahajajo na izpisu kumulativ zaposlenih za zahtevano obdobje (januar 2020 – december 2020).
 • pri obračunu refundacij za mesec januar 2021 je potrebno pridobiti osnovo in število ur za leto 2020. Podatka lahko ročno vpišete na pogodbo o zaposlitvi, smiselno pa je uporabiti obdelavo v programu, ki to delo opravi namesto vas. Postopek vnosa potrebnih podatkov je naslednji: 
  • v meniju Nastavitve.Nastavitve obračuna pri vnosu podatkov za obračun v polje Faktor za refundacijo 1 vpišete leto 2020 in faktor 1,00000.
  • za pravilni izračun osnove in števila ur v letu 2020 je potrebno predhodno preveriti nastavitve na posamezni šifri vrste prejemka. Tako je potrebno v meniju Šifranti.Vrste prejemka.Vrste prejemka pri vseh šifrah preveriti nastavitev v zavihku Osnova, polje Za urno postavko preteklega leta (0-Ne upošteva, 1- upošteva ure in znesek, 2- upošteva znesek). Glede na izkušnje v preteklem letu je nastal zaplet pri upoštevanju zneska poslovne uspešnosti v osnovi, ki naj bi se po novem upošteval (čeprav ni bilo obračunane dohodnine), medtem ko se stroški nad uredbo vlade naj ne bi upoštevali v osnovi (čeprav je bila obračunana dohodnina). Pomembna novost pa je upoštevanje določenih dodatkov v osnovi, ki so za leti 2020 in 2021 izvzeti iz osnove (torej dodatki, za katere je upravičeni izplačevalec pripravil datoteko VIRIZV.DAT). V primeru nejasnosti se predhodno posvetujte z referenti na zavodu.
  • v meniju Poročila.Ostalo izberemo Povprečna bruto ura, v nadaljevanju izberemo ustrezno obdobje, ki se upošteva pri izračunu osnove in ur (običajno december 2019 – november 2020), po potrebi obkljukamo polje Normirne ure (v javnem sektorju je to obvezno) in pritisnemo na gumb Ogled. Po pregledu ustreznosti podatkov s pritiskom na gumb Vpis v pod.obr. (gumb postane aktiven šele po pregledu podatkov na ekranu ali papirju), program podatke o osnovi in urah prenese na aktivno pogodbo o zaposlitvi.
 • 34. in 35. člen PKP7 (ZIUPOPDVE) določa, da nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti manjše od minimalne plače. Sprememba velja do 1. 12. 2020 dalje. Trenutno je ukrep podaljšan do 31. 3. 2021. To pravilo je že do sedaj veljalo za čakanje na delo, od 1.12.2020 pa velja še za omenjeni nadomestili. V ta namen je potrebno za vsako nadomestilo odpreti dodatno šifro (na enak način, kot je že odprta šifra za čakanje) in jo uporabiti pri kontroli izračunanega nadomestila (v meniju Obdelave.Poročila.Dodatno.Kontrola izračuna z minimalno plačo).
 • skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020) dodatek za delo v rizičnih razmerah (oznaka C223)  od 28.11.2020 NE gre več v osnovo za nadomestila. Tako je potrebno v programu Vitez v šifrantu Vrst prejemkov na ustrezni šifri v zavihku Osnova v poljih Za boleznine, Za nadomestila ter Za povprečno uro tekočega meseca izbrati šifro 0-Ne upošteva. Posledično predlagamo, da po spremembi v meniju Nastavitve.Servis.Preračun mesečnih podatkov izvedete ponovni preračun osnov za mesec december 2020 (tako v osnovi ne bo več omenjenega dodatka).
 • vse uporabnike iz javnega sektorja ponovno obveščamo, da smo pripravili programski rešitvi, ki pomagata pri izračunu delovne uspešnosti in poračunu nadomestil. Več si lahko preberete v naši novici z dne 28.12.2020. Vsem obstoječim uporabnikom programa Vitez uspešnost predlagamo, da si instalirajo zadnjo verzijo programa Vitez (vsaj 2.718), saj bodo s tem instalirali tudi zadnjo verzijo programa Vitez uspešnost. Navodila za uporabo tega programa pa najdete na tej povezavi (verzija 1.04 – 28.1.2021).
 • za vse zamudnike – za vsa izplačila od 1.1.2021 do 28.2.2021 znaša znesek minimalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost 1.052,30 EUR

MUŠKETIR, VIZIR

 • skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je potrebno do 31.01.2021 posredovati zahtevane podatke. Program Vizir omogoča pripravo datoteke VIRPN2.DAT, program Mušketir datoteke VIRODIV.DAT, VIROPR.DAT ter datoteko VIROPRKM.DAT, za pripravo vseh ostalih datotek pa uporabite FURS-ov spletni portal eDavki.
 • v Uradnem listu št. 204/2020 je na strani 10656 objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki prinaša spremenjene premije že pri obračunu plač za mesec januar 2021. Od 1.1.2021 znaša znesek minimalne premije 32,18 EUR (do sedaj 30,53 EUR). Postopek ažuriranja podatka za obračun premij pri obračunu plač za mesec januar 2021 je naslednji:- v programu za obračun premij Vizir je potrebno v meniju Nastavitve.Nastavitve programa v zavihku Obračun v polje Minimalna premija KDPZ vpisati znesek 32,18. Zgolj v vednost. Šifrant premij ostane nespremenjen (torej pribitki po letih na minimalno premijo se ne spremenijo).

 

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com