?

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program ŽEZLO - vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Žezlo

Omogoča:

 • zajem in spremljanje podatkov o osnovnem sredstvu
 • redni obračun ali predračun amortizacije
 • vodenje in obračun osnovnih sredstev v skladu s SRS in MRS
 • vodenje in obračun osnovnih sredstev v skladu s standardi drugih držav
 • vodenje osnovnih sredstev v skladu z MSRP16 Najemi (dodatni modul)
 • povezavo s kompletom za izvedbo popisa osnovnih sredstev Žezlo Inventura
 • povezavo z MSRP16 NAJEMI za izračun neto vrednosti najema
 • prikaz in izpis kartice posameznega osnovnega sredstva (za tekoče leto ali vsa leta v uporabi)
 • vključitev slike osnovnega sredstva ali različnih dokumentov (kot priloge)
 • izpis nalepk s črtno kodo (po inventarnih številkah ali sobah)
 • izpis temeljnice ali izvoz v različne formate
 • enostavno namestitev in vrhunsko podporo za uporabnike


  VODENJE OSNOVNIH SREDSTEV – OBRAČUN AMORTIZACIJE

  Program Žezlo temelji na dveh ključnih funkcijah: natančni evidenci osnovnih sredstev ter izračunu amortizacije le-teh. Zagotavlja celovit vpogled v vse aktivnosti, spremembe statusov in lokacij posameznih sredstev. Omogoča preglednost nad zgodovino vsakega sredstva, od pridobitve do morebitnih nadgradenj ali drugih sprememb. Podatki o osnovnih sredstvih se lahko zajemajo in spremljajo glede na različne kriterije:

  • inventarna številka
  • naziv
  • amortizacijska skupina
  • konto
  • datum nabave
  • datum aktiviranja
  • izvor
  • stroškovno mesto ali nosilec
  • dobavitelj
  • odgovorna oseba
  • nabavna vrednost
  • odpisana vrednost
  • iztržljiva vrednost
  • nahajališče
  • doba koristnosti

  V registru osnovnih sredstev imamo možnost vnašanja slik in/ali dokumentov, povezanih z vsakim posameznim sredstvom, kot so naročilnice, računi, pogodbe, garancijski listi, skice in načrti. Ta pristop omogoča hitrejši in lažji dostop do pomembne dokumentacije, ki je zbrana na enem mestu in neposredno povezana z osnovnim sredstvom, na katerega se nanaša. To poskrbi za večjo preglednost, olajša upravljanje dokumentacije ter omogoča boljši nadzor nad ključnimi informacijami o posameznih sredstvih.

  Za obračun amortizacije je na voljo vrsta prilagoditev, ki omogočajo prilagajanje registra glede na specifične potrebe posameznega uporabnika. Možnosti izvedbe obračuna segajo od globalnega – za celotno podjetje, do specifičnih nastavitev po organizacijskih enotah, kot so stroškovna mesta, stroškovniki, pa tudi po posameznih lokacijskih enotah, vključno z zgradbami, oddelki in enotami. Poleg rednega obračuna amortizacije, program omogoča tudi predračun amortizacije za določeno obdobje, kar pripomore pri načrtovanju in postavljanju smernic za amortizacijo. Na voljo je tudi možnost testiranja obračuna za izbrano osnovno sredstvo.

  Obračuni se lahko izvajajo na več ravneh – na ravni posameznega osnovnega sredstva, skupin za amortizacijo ali na ravni celotnega podjetja. Uporabnik lahko prilagodi metodo obračuna – bodisi linearno, progresivno, degresivno ali funkcionalno. Ko gre za evidentiranje sprememb vrednosti osnovnih sredstev, je program prilagodljiv – omogoča enkratno ali skupinsko vnašanje prevrednotenj, kot so oslabitve, okrepitve ali odprave oslabitev, prilagojeno glede na potrebe posameznega uporabnika.

  Poleg tega ima program vgrajeno funkcionalnost izbire načina razkritja osnovnih sredstev, ki lahko bodisi sledi zbirnemu ali detajlnemu pristopu, kar omogoča prilagodljivost programa glede na specifične zahteve posameznega uporabnika.


  INVENTURNI LISTI IN POROČILA

  S programom se samodejno generirajo inventurni listi, poročila o vseh nabavnih spremembah in ostalih modifikacijah, aktiviranjih, premikih ter izločitvah osnovnih sredstev. Poleg tega se pripravljajo obrazci za statistično analizo po različnih statističnih ključih, skupaj z uravnoteženim zapisom za glavno knjigo, ki se samodejno prenaša v Gradov program Kraljica (glavna knjiga). V primeru potrebe pa je mogoč tudi izvoz podatkov v ASCII ali drugačen format, ki omogoča prenos podatkov v glavno knjigo drugih ponudnikov. Ta funkcionalnost ne le olajša in avtomatizira postopke, ampak omogoča tudi brezhiben pretok informacij med različnimi programi za vodenje glavne knjige.  

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  CELOVITA REŠITEV – EVIDENCA IN INVENTURA

  Za najoptimalnejšo uporabniško izkušnjo predlagamo celovito rešitev vodenja osnovnih sredstev v povezavi s kompletom za izvedbo inventure:

  Žezlo – Inventura – rešitev omogoča avtomatski popis osnovnih sredstev z ročnim čitalcem in črtnimi kodami. Vsi zbrani podatki se avtomatsko posodobijo z glavno bazo podatkov, kar v vsakem trenutku zagotavlja ažurno stanje osnovnih sredstev.
  Komplet poleg programskih rešitev vsebuje tudi strojno opremo za izvedbo inventure. (Več…)

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  MSRP16 NAJEMI – DODATNI MODUL

  MSRP16 Najemi je dodatni modul k programu Žezlo in je namenjen izračunu neto vrednosti najema (osnove za amortizacijo in s tem vnosa v poslovne knjige) ter pripravi temeljnice aktiviranja poslovnega najema, skladno z novim mednarodnim standardom MSRP16 Najemi. Modul med drugim omogoča:

  • izračun neto vrednosti najetega sredstva
  • vnos kontov dolgov iz finančnega najema
  • vnos kontov obresti iz finančnega najema
  • vnos konta prenesenega čistega dobička prejšnjih let na amortizacijski skupini
  • pripravo ustrezne temeljnice
  • izpise najetih sredstev

  Dodatni modul MSRP16 je pripravljen v skladu z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16.


  SKLADNO S PREDPISI

  Vodenje evidence, obračuni in razkrivanja osnovnih sredstev so usklajeni s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi računovodskimi standardi in standardi drugih držav. Skladno z MRS program Žezlo omogoča tudi obračun amortizacije po dnevih.

  Program je pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Žezlo je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.


  FUNKCIONALNOSTI IN PREDNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • zajem in spremljanje podatkov o osnovnem sredstvu
  • redni obračun ali predračun amortizacije za izbrano obdobje ter  zbirna ali detajlna  poročila po izbranem kriteriju (za aktivna ali  izločena osnovna sredstva)
  • testni obračun za izbrano osnovno sredstvo (kdaj se bo osnovno sredstvo amortiziralo)
  • obračun amortizacije po izbrani metodi (linearna progresivna, degresivna, funkcionalna) na nivoju osnovnega sredstva, amortizacijske skupine ali podjetja
  • priprava in izpis inventurnih pol (po sobah, stroškovnih mestih, kontih)
  • posamični ali paketni vnos prevrednotenj (okrepitve, oslabitve, odprave oslabitev)
  • priprava in izpis poročil o nabavnih in drugih spremembah, aktiviranjih, premikih in izločitvah osnovnih sredstev
  • izpis registra osnovnih sredstev
  • zbirno ali detajlno razkritje osnovnih sredstev
  • vodenje in obračun osnovnih sredstev v skladu s SRS in MRS in standardi drugih držav
  • vodenje osnovnih sredstev v skladu z MSRP16 Najemi (dodatni modul)
  • priprava obrazcev za statistiko po statističnih šifrah
  • enostaven zajem podatkov iz programa Meč (prejete fakture)
  • priprava osnove za obračun bonitet in prenos v program Vitez (za obračun plač)
  • priprava in prenos temeljnic v Gradovo glavno knjigo Kraljica (temeljnica nabave, aktiviranja, prenos izven uporabe, amortizacije, prevrednotenja in izločitev)
  • izpis temeljnice (brez prenosa) ali izvoz v ASCII ali drugem formatu za prenos v program za vodenje glavne knjige drugih ponudnikov
  • povezave z Gradovimi programi Kraljica (glavna knjiga s saldakonti), Meč (prejete fakture) in Vitez (obračun plač)
  • povezava s kompletom za izvedbo popisa osnovnih sredstev Žezlo Inventura
  • povezava z MSRP16 NAJEMI za izračun neto vrednosti najema
  • številni izpisi po izbranem kriteriju (po inventarni številki, nazivu, kontih, stroškovnih mestih ali nosilcih, organizacijski shemi, amortizacijski skupini, sobi, dobaviteljih, načinu pridobitve, po odgovornih osebah …) in nivojih (posamično, zbirno)
  • enostaven vnos velikega števila novo nabavljenih enakih osnovnih sredstev

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Žezlo – Inventura

Žezlo – Inventura

POPIS OSNOVNIH SREDSTEV S ČRTNO KODO IN ČITALCEM

Programska rešitev s čitalcem ŽEZLO-INVENTURA predstavlja dodatno licenco programa ŽEZLO – register osnovnih sredstev. Z dodatno licenco Žezlo-Inventura je omogočen avtomatski popis osnovnih sredstev z ročnim čitalcem in črtnimi kodami. Vsi zbrani podatki s terena, se avtomatsko posodobijo z glavno bazo podatkov in tako zagotavlja ažurno stanje osnovnih sredstev v vsakem trenutku.

Reverz

Reverz

EVIDENCA SKRBNIKOV OSNOVNIH SREDSTEV

Evidenca osnovnih sredstev za skrbnike. Omogoča reverz, prenos inventarnih številk po lokaciji in skrbniku, avtomatska določitev stroškovnega mesta in šifrant osnovnih sredstev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com