?

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program ŽEZLO - vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Žezlo

Omogoča:

 • zajem in spremljanje podrobnih podatkov o osnovnem sredstvu
 • redni obračun ali predračun amortizacije
 • vodenje in obračun osnovnih sredstev v skladu s SRS in MRS
 • vodenje in obračun osnovnih sredstev v skladu s standardi drugih držav
 • vodenje osnovnih sredstev v skladu z MSRP16 Najemi (dodatni modul)
 • povezavo s kompletom za izvedbo popisa osnovnih sredstev Žezlo Inventura
 • prikaz in izpis kartice posameznega osnovnega sredstva (za tekoče leto ali vsa leta v uporabi)
 • vključitev slike osnovnega sredstva ali različnih dokumentov (kot priloge)
 • izpis nalepk s črtno kodo (po inventarnih številkah ali sobah)
 • grafični prikaz poročil
 • izpis temeljnice ali izvoz v različne formate
 • enostavno namestitev in vrhunsko podporo za uporabnike


  VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV – OBRAČUN AMORTIZACIJE

  Osnovni funkciji programa Žezlo sta evidenca osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev. V programu se beležijo vse aktivnosti in dogajanja v zvezi s posameznim osnovnim sredstvom in vse spremembe statusov ter lokacij osnovnih sredstev. Vidna so trenutna stanja oziroma vse spremembe za nazaj, tako da imamo pregled nad dejanskim stanjem in celotno zgodovino osnovnih sredstev, kako smo določeno sredstvo pridobili, nadgradili ali kako drugače spremenili. Podatke o osnovnih sredstvih lahko zajemamo in spremljamo po raznovrstnih podatkih:

  • inventarna številka
  • naziv
  • amortizacijska skupina
  • konto
  • datum nabave
  • datum aktiviranja
  • izvor
  • stroškovno mesto ali nosilec
  • dobavitelj
  • odgovorna oseba
  • nabavna vrednost
  • odpisana vrednost
  • iztržljiva vrednost
  • nahajališče
  • doba koristnosti

  V registru osnovnih sredstev se lahko poljubno vnaša slike in/ali dokumente povezane z osnovnimi sredstvi, kot so naročilnice, računi, pogodbe, garancijski listi, skice, načrti. Na ta način si zagotovimo hiter in enostaven dostop do pomembne dokumentacije, ki je zbrana na enem mestu in direktno povezana z osnovnim sredstvom na katerega se nanaša.

  Za obračun amortizacije so omogočene različne nastavitve, tako je register prilagojen konkretnemu uporabniku. Izvedbo obračuna se lahko nastavi za celotno podjetje ali ločeno po organizacijskih enotah (stroškovno mesto, stroškovnik…) ali pa po posameznih lokacijskih enotah (stavbah, oddelkih, enotah…). Poleg rednega obračuna amortizacije program omogoča tudi predračun amortizacije za določeno obdobje, s katerim postavimo načrt amortizacije, in testni obračun za izbrano osnovno sredstvo. Obračuni se lahko izvajajo večnivojsko in sicer na nivoju osnovnega sredstva, amortizacijske skupine ali celotnega podjetja, pri tem pa lahko uporabnik nastavi želeno metodo obračuna (linearna progresivna, degresivna, funkcionalna). Pri evidentiranju vrednostnih sprememb osnovnih sredstev se lahko prevrednotenja (oslabitve, okrepitve, odprave oslabitev) vnašajo posamično ali paketno, kar prilagodi proces posebnostim uporabnika. Prav tako program omogoča tudi izbiro načina razkritja osnovnih sredstev, ki je lahko zbirni ali detajlni.

  S programom se avtomatično pripravijo in izpišejo inventurne pole, poročila o nabavnih in drugih spremembah, aktiviranjih, premikih in izločitvah osnovnih sredstev. Pripravi se tudi obrazce za statistiko po statističnih šifrah in temeljnico z avtomatičnim prenosom v Gradov program za glavno knjigo – Kraljica ali pa jo izvozi v ASCII ali drugem formatu za prenos v program za vodenje glavne knjige drugih ponudnikov.   

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  CELOVITA REŠITEV – EVIDENCA IN INVENTURA

  Za najoptimalnejšo uporabniško izkušnjo predlagamo celovito rešitev vodenja osnovnih sredstev v povezavi s kompletom za izvedbo inventure:

  Žezlo – Inventura – rešitev omogoča avtomatski popis osnovnih sredstev z ročnim čitalcem in črtnimi kodami. Vsi zbrani podatki s terena se avtomatsko posodobijo z glavno bazo podatkov, kar zagotavlja ažurno stanje osnovnih sredstev v vsakem trenutku.
  Komplet poleg programskih rešitev vsebuje tudi strojno opremo za izvedbo inventure. (Več…)

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Žezlo je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.


  MSRP16 NAJEMI – DODATNI MODUL

  MSRP16 Najemi je dodatni modul k programu Žezlo in je namenjen izračunu neto vrednosti najema (osnove za amortizacijo in s tem vnosa v poslovne knjige) ter pripravi temeljnice aktiviranja poslovnega najema, skladno z novim mednarodnim standardom MSRP16 Najemi. Modul med drugim omogoča:

  • izračun neto vrednosti najetega sredstva
  • vnos kontov dolgov iz finančnega najema
  • vnos kontov obresti iz finančnega najema
  • vnos konta prenesenega čistega dobička prejšnjih let na amortizacijski skupini
  • pripravo ustrezne temeljnice
  • izpise najetih sredstev

  Dodatni modul MSRP16 je pripravljen v skladu z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16.


  SKLADNO S PREDPISI

  Vodenje evidence, obračuni in razkrivanja osnovnih sredstev so usklajeni s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi računovodskimi standardi in standardi drugih držav. Skladno z MRS program Žezlo omogoča tudi obračun amortizacije po dnevih.

  Program je pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi.


  FUNKCIONALNOSTI IN PREDNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • zajem in spremljanje podatkov o osnovnem sredstvu
  • redni obračun ali predračun amortizacije za izbrano obdobje ter  zbirna ali detajlna  poročila po izbranem kriteriju (za aktivna ali  izločena osnovna sredstva)
  • testni obračun za izbrano osnovno sredstvo (kdaj se bo osnovno sredstvo amortiziralo)
  • obračun amortizacije po izbrani metodi (linearna progresivna, degresivna, funkcionalna) na nivoju osnovnega sredstva, amortizacijske skupine ali podjetja
  • priprava in izpis inventurnih pol (po sobah, stroškovnih mestih, kontih)
  • posamični ali paketni vnos prevrednotenj (okrepitve, oslabitve, odprave oslabitev)
  • priprava in izpis poročil o nabavnih in drugih spremembah, aktiviranjih, premikih in izločitvah osnovnih sredstev
  • izpis registra osnovnih sredstev
  • zbirno ali detajlno razkritje osnovnih sredstev
  • vodenje in obračun osnovnih sredstev v skladu s SRS in MRS in standardi drugih držav
  • vodenje osnovnih sredstev v skladu z MSRP16 Najemi (dodatni modul)
  • priprava obrazcev za statistiko po statističnih šifrah
  • grafični prikaz poročil
  • enostaven zajem podatkov iz programa Meč (prejete fakture)
  • priprava osnove za obračun bonitet in prenos v program Vitez (za obračun plač)
  • priprava in prenos temeljnic v Gradovo glavno knjigo Kraljica (temeljnica nabave, aktiviranja, prenos izven uporabe, amortizacije, prevrednotenja in izločitev)
  • izpis temeljnice (brez prenosa) ali izvoz v ASCII ali drugem formatu za prenos v program za vodenje glavne knjige drugih ponudnikov
  • povezave z Gradovimi programi Kraljica (glavna knjiga s saldakonti), Meč (prejete fakture) in Vitez (obračun plač).
  • povezava s kompletom za izvedbo popisa osnovnih sredstev Žezlo Inventura
  • številni izpisi po izbranem kriteriju (po inventarni številki, nazivu, kontih, stroškovnih mestih ali nosilcih, organizacijski shemi, amortizacijski skupini, sobi, dobaviteljih, načinu pridobitve, po odgovornih osebah …) in nivojih (posamično, zbirno) 
  • zelo enostaven vnos velikega števila novo nabavljenih enakih osnovnih sredstev
  • redno obveščanje o novostih in vrhunska podpora uporabnikom

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Žezlo – Inventura

Žezlo – Inventura

POPIS OSNOVNIH SREDSTEV S ČRTNO KODO IN ČITALCEM

Programska rešitev s čitalcem ŽEZLO-INVENTURA predstavlja dodatno licenco programa ŽEZLO – register osnovnih sredstev. Z dodatno licenco Žezlo-Inventura je omogočen avtomatski popis osnovnih sredstev z ročnim čitalcem in črtnimi kodami. Vsi zbrani podatki s terena, se avtomatsko posodobijo z glavno bazo podatkov in tako zagotavlja ažurno stanje osnovnih sredstev v vsakem trenutku.

Reverz

Reverz

EVIDENCA SKRBNIKOV OSNOVNIH SREDSTEV

Evidenca osnovnih sredstev za skrbnike. Omogoča reverz, prenos inventarnih številk po lokaciji in skrbniku, avtomatska določitev stroškovnega mesta in šifrant osnovnih sredstev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com