?

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program RUBIN - informacijski sistem za analizo poslovanja in podporo poslovnim odločitvam vodstvenega kadra.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Rubin

Omogoča:

 • analizo terjatev in obveznosti
 • pregled prihodkov in direktnih ter posrednih stroškov
 • prikaz prometa in analizo likvidnosti
 • simulacijo pričakovanih dogodkov
 • pregled realizacije prodaje
 • prikaz stanja zalog
 • analizo dela
 • vpogled v finančna poročila
 • vpogled v izrabo delovnega časa (prisotnost zaposlenih)
 • grafični prikaz analize poslovanja


  ANALIZA POSLOVANJA IN POSLOVNO ODLOČANJE

  Program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem in omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki, ki so veljavni v trenutku vpogleda. Neposrednost in ažurnost zagotavljata časovno pravilne analize, kar pripomore k najboljšim odločitvam vodstvenega kadra v določenem trenutku.

  Poslovne knjige in ostale evidence v podjetjih nudijo veliko podatkov, vendar njihova obsežnost in nepreglednost vodjem onemogočata hitre odločitve. Direktorski informacijski sistem Rubin omogoča neposredni vpogled v finančne podatke, kot so prihodki, stroški, realizacija, stanje zalog in finančna poročila o poslovanju podjetja. Hkrati program omogoča vpogled v izrabo delovnega časa in vpoglede v strukturo obračunanih ur zaposlenih, kar zagotavlja popolno analizo dela.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  TERJATVE IN OBVEZNOSTI

  Uporabnik programa Rubin lahko izbira med različnimi načini in kriteriji za analizo terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Preglede lahko poljubno nastavijo po zapadlosti in sicer tako, da vidijo samo nezapadle terjatve ali obveznosti, zapadle v določenih izbranih obdobjih ali pa pregled vseh terjatev in obveznosti skupaj. Preglede lahko še razvrsti ločeno po poslovnih partnerjih ali pa glede na posamezen dokument.


  PRIHODKI IN STROŠKI

  Analiza poslovanja in poslovno odločanje sta v veliki meri vezana na prihodke in stroške, zato je pomembno temu segmentu posvetiti posebno pozornost in analizo izvajati tako celovito kot tudi po segmentih. Popolna in jasna slika je mogoča zgolj če jo opazujemo iz različnih zornih kotov. Zato program Rubin omogoča pregled prihodkov in direktnih ter posrednih stroškov po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, in stroškovniku. Analizo lahko segmentiramo časovno po obdobjih ali pa vsebinsko po posameznih projektih ali delovnih nalogih. Ne glede na to ali gre za časovne ali vsebinske preglede, jih lahko nastavimo zbirno ali analitično.

  Poleg podrobnega pregleda prihodkov in stroškov je v programu Rubin omogočen tudi prikaz prometa in sicer tudi po posameznih partnerjih in likvidnostnih analiz, torej analize stanje denarnega toka za izbrano število dni naprej s simulacijo pričakovanih dogodkov, kar direktorjem olajša poslovne odločitve, saj lahko s pomočjo simulacij predvidijo možne scenarije.


  REALIZACIJA IN STANJE ZALOG

  Na voljo so tudi komercialno-prodajni podatki in podatki iz skladiščno-materialnega poslovanja. Uporabnik programa lahko pregleduje realizacijo prodaje po kupcih, prejemnikih, potnikih/komercialistih, artiklih oziroma državah, kar omogoča natančno analizo uspešnosti poslovanja celotnega podjetja, oddelka, področja ali pa posameznega zaposlenega. Iz materialnega poslovanja je omogočen prikaz stanja zalog po različnih kriterijih in analiz zalog (minimalne zaloge, zaloge brez gibanja v obdobju, zastarele zaloge, starostna struktura zalog, povprečne zaloge, stanje po obdobjih, kopičenje zalog).

  Oglejte si več o skladiščno-materialnem poslovanju.


  ANALIZA DELA

  Program Rubin nudi analizo dela oziroma vpogled v strukturo obračunanih ur zaposlenih zbirno po stroškovnih mestih, zaposlenih in delovnih razmerjih, z možnostjo poljubnih nastavitev primerjav in izračunov indeksov ter z možnostjo podrobnih pregledov porabe, vse do nivoja zaposlenega v posameznem mesecu za poljubno časovno obdobje. V sistemu Grad se obračuni povezanimi z delom in izplačili izvedejo v programu Vitez – obračun plač, podatki o evidenci izrabe delovnega časa pa se pridobijo iz programa Tempus – evidenca prisotnosti zaposlenih.

  Oglejte si več o programu Vitez | Oglejte si več o programu Tempus


  FINANČNA POROČILA – HITRI GRAFIČNI PREGLED

  Na voljo je vpogled v finančna poročila kot so bruto bilanca, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, gibanje kapitala, izkaz finančnih tokov in kazalniki. Poročila se lahko pregleduje v domači ali tuji valuti in z nastavitvijo jezikovne variante. Program Rubin na podlagi teh podatkov pripravi analizo poslovanja s hitrim grafičnim pregledom in grafičnim prikazom kazalnikov uspešnosti poslovanja. V tabelaričnih pregledih opremljenimi z grafi nam program prikaže gibanje stroškov in prihodkov, prihodke po letih, analizo gibanja prihodkov, promet kupcev, promet dobaviteljev, terjatve, obveznosti in analizo dela.

  Ob tem program ves čas meri in prikazuje hitre teste poslovanja s kazalniki uspešnosti poslovanja:

  • kazalnik Zmijevskega
   – test, ali podjetje drvi v stečaj
  • kazalnik Chesser
   – test, ali podjetje zmore odplačati kredit
  • kazalnik Kralicek
   – ocena finančne sposobnosti in rentabilnosti sredstev
  • kazalnik Altman Z-score
   – stopnja rizičnosti poslovanja
  kazalniki poslovanja

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  CELOVIT INFORMACIJSKI SISTEM

  Program Rubin podatke črpa neposredno iz drugih programov sistema Grad, ki so namenjeni različnim obračunom ali vodenju določenih evidenc. Na ta način program Rubin omogoča vpogled v ažurne podatke in neposredno sprotno spremljanje sprememb. To pomeni popoln in jasen pregled brez časovnega zaostanka. V kolikor uporabniki ne uporabljajo programov iz sistema Grad ali določenih evidenc ne vodijo v programih iz sistema Grad, lahko program podatke črpa kombinirano iz določenih Gradovih programov in preko prenosnih datotek drugih proizvajalcev programske opreme.


  TEMELJ UČINKOVITE ANALIZE – DOSTOP DO DOKUMENTOV

  Informacije in analize v programu Rubin temeljijo na tekočih obdelavah in evidencah v drugih programih iz sistema Grad. Kar pomeni, da vsaka sprememba ali novost v obdelavah ali evidencah drugih programov iz sistema Grad takoj vpliva na prikaz in analizo poslovanja v programu Rubin. Poleg tega pa imamo tudi vpogled v vse dokumente, ki so povzročili spremembe oziroma nove podatke o poslovanju. Primeroma, ko pride do povečanja obveznosti, je to takoj vidno tudi v programu Rubin in iz programa Rubin lahko neposredno dostopamo tudi do dokumenta oziroma prejetega računa, ki je povzročil spremembo.

  Takoj ko je na novo prispeli račun vnesemo v evidenco prejetih faktur – program Meč, je viden tudi v program Rubin.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • analiza terjatev do kupcev
  • analiza obveznosti do dobaviteljev
  • pregled prihodkov in direktnih ter posrednih stroškov
  • prikaz prometa
  • likvidnostne analize – stanje denarnega toka za izbrano število dni naprej
  • simulacija pričakovanih dogodkov
  • pregled realizacije prodaje
  • prikaz stanja zalog po različnih kriterijih in analizo zalog
  • analiza dela – vpoglede v strukturo obračunanih ur zaposlenih
  • vpogled v finančna poročila (bruto bilanca, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida…)
  • vpogled v izrabo delovnega časa oziroma v prisotnost zaposlenih na delu
  • grafični prikaz analize poslovanja (grafi, kazalniki)

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Žezlo

Žezlo

EVIDENCA IN OBRAČUN REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV

Obračun in register osnovnih sredstev v programu ŽEZLO omogoča natančno vodenje osnovnih sredstev podjetja skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Prednosti: ažurna izmenjava podatkov z glavno knjigo (Kraljica) in možnost posebne dodatne licence ŽEZLO-Inventura, ki omogoča avtomatski popis osnovnih sredstev s čitalcem in črtno kodo.

Vitez

Vitez

PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ

Program VITEZ je idealen za enostaven in zakonsko skladen obračun plač. Omogoča tudi dodatna izplačila, izplačilo regresa. Izplačilo plač, akontacija dohodnine, oddaja REK obrazcev FURS in povezava z eBanko niso bile še nikoli tako enostavne! Rešitev je namenjena gospodarstvu in javnemu sektorju z višjo varnostjo in upošteva varovanje osebnih podatkov po ZVOP in GDPR.

Mušketir

Mušketir

OBRAČUN IN IZPLAČILO POGODBENEGA ALI HONORARNEGA DELA

Program Mušketir – obračun in izplačilo za pogodbeno ali honorarno delo zunanjim sodelavcem (avtorski honorar, podjemna pogodba, študentsko delo, štipendije) in drugih izplačil (dividend, sejnin, najemnin, nagrad …).

Kočija

Kočija

OBRAČUN POTNIH NALOGOV

Hiter in enostaven obračun potnih nalogov z neposrednim obračunom dnevnic. Prihranek pri administrativnem delu in času.

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com