?

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program CEKIN - priprava in obdelava izdanih računov, predračunov ter ostalih izhodnih dokumentov.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Cekin

Omogoča:

 • obdelavo izhodnih dokumentov (račun, predračun, dobropis...) v domači ali tuji valuti
 • paketno obdelavo izhodnih dokumentov
 • pripravo eRačunov (z ovojnicami in prilogami) s PDF vizualizacijo
 • davčno potrjevanje računov (davčne blagajne in vezane knjige računov)
 • avtomatsko kreiranje računov v povezavi s programom Trdnjava
 • uporabo skladno tudi s tujimi računovodskimi in davčnimi predpisi
 • elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom ZDDV-1
 • brezpapirno poslovanje


  POPOLNA OBDELAVA – ENOSTAVNO FAKTURIRANJE

  Vsako podjetje ali ustanova se vsakodnevno srečuje z nalogami, kot je fakturiranje oziroma izdajanje računov ter priprava in obdelava drugih izhodnih dokumentov (predračun, dobropis, bremepis, avansni račun, končni račun…). Pri tem je potrebna visoka mera preudarnosti in natančnosti, saj gre za pomembne dokumente, ki morajo biti skladni s predpisi in morajo vsebovati določene obvezne elemente. Hkrati pa gre za navidez ponavljajoče se opravilo in kaj hitro lahko zgubimo pozornost pri delu ter storimo na prvi pogled drobne, a vendar nesprejemljive napake.

  Tem nevšečnostim se izognemo z uporabo programa Cekin, ki nam omogoča pripravo in obdelavo izhodnih dokumentov oziroma faktur, tako v domači kot tudi v tujih valutah. S paketnimi pripravami računov, predračunov in drugih dokumentov se elegantno izognemo ponavljajočemu in enakovrstnemu delu ter s tem tudi zreduciramo možnosti napak. Poleg tega program Cekin v povezavi z drugimi moduli avtomatsko kreira fakture.

  Programska rešitev omogoča direktno odpremo računov po bančni pošti oziroma pripravo eRačunov z ovojnicami in prilogami, kar je nujno, če poslujete s subjekti iz javnega sektorja. Pri eRačunih je omogočena PDF vizualizacija (elektronski izgled računa je enak kot pri tiskanju na papir). Tako pri elektronskih kot tudi tiskanih verzijah dokumentov lahko nastavimo lasten izgled dokumenta z logotipom podjetja in drugimi vizualnimi dodatki ali pa nastavimo opcijo izpisa na predpripravljen obrazec. Poljubno lahko nastavljamo in vzporedno uporabljamo več različnih cenikov, rabatov in drugih popustov (po kupcih, količinski…).

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  EVIDENCE IN ANALIZE – DAVČNO POTRJEVANJE

  Program Cekin omogoča davčno potrjevanje računov, v skladu z veljavno zakonodajo (davčne blagajne in vezane knjige računov), obračun in evidenco davka na dodano vrednost (DDV) ter izpis knjige DDV. V programu vodimo knjigo izhodnih dokumentov in davčne evidence (I-RAČ, FURS ACL, RP-O) ter elektronsko hranimo račune s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom ZDDV-1.

  Naša programska rešitev ni zgolj namenjena izdajanju faktur, ampak popolni obdelavi in celoviti analizi, saj nam omogoča spremljanje prodaje, tj. realizacijo faktur, po kupcih, prodanih artiklih, po obdobju, odgovornih osebah itd. Poleg tega tudi vodenje obročnih plačil za poljubno število obrokov po poljubnih zneskih in datumih valutacije. Na drugi strani imamo pregledno evidenco odprtih postavk (neplačane) in spremljanje razlik v ceni.

  Na voljo so grafični prikazi poročil ter izvoz podatkov in poročil v XML, TXT, TIF, PDF ali XLS format in pošiljanje teh po elektronski pošti.

  Program je pripravljen v skladu z domačimi in tujimi računovodskimi ter davčnimi predpisi.


  PRENOSI IN POVEZAVE – FUNKCIJSKE NADGRADNJE

  S programom Cekin lahko prevzamemo plačilni izpisek komercialne banke ali Uprave za javne prihodke, prejetega po elektronski pošti ali shranjenega po prevzemu s spleta ter izvedemo avtomatsko zapiranje izdanih računov s prejetimi plačili. Na drugi strani pa sta omogočena priprava in prenos UPN obrazcev.

  Program Cekin v povezavi z drugimi moduli iz sistema Grad SQL omogoča:

  Trdnjava (skladiščno materialno poslovanje)

  Program Trdnjava – vodenje zalog materiala, blaga, polizdelkov in izdelkov. Poleg prednosti, ki se kažejo v preglednejšem in enostavnejšem evidentiranju zalog, so predvsem pomembne prednosti v administrativnem segmentu, kjer nam program olajša pripravo in izdajo dokumentov za vodenje skladiščnih dogodkov: prevzemnica, storno prevzemnica, izdajnica, dobavnica, prenosnica, povratnica, odpis, dobropis in bremepis. V povezavi s programom Cekin, pa je omogočena rešitev za kreiranje računa iz dobavnice ali prevzem računa iz katerega nastane dobavnica, spremljanje razlik v ceni ter vodenje maloprodaje (vključno z izstavitvijo davčno overjenega računa).

  eCekin (spletna obdelava izhodnih dokumentov)

  V primerih, ko je potrebno obdelovati, izdajati ali potrjevati izhodne dokumente oziroma račune izven matične lokacija ali izven standardnih lokacij ne potrebujete dodatne programske opreme, ampak zgolj spletni program eCekin, ki deluje kot povezana rešitev programa Cekin. Namenjen je izdajanju računov izven matične lokacije z davčnim potrjevanjem (davčna blagajna), gotovinskim poslovanjem na prodajnih mestih in spletni obdelavi izhodnih dokumentov oziroma računov, tj. pregledovanju in podpisovanju izdanih faktur na daljavo.

 • Kraljica (glavna knjiga s saldakonti) – priprava
  saldirane temeljnice za prenos ter prenos dokumentov, plačil, obrokov in protiknjižb
 • Pergament (spremljanje naročilnic in pogodb) – kreiranje računov na podlagi obstoječih pogodb
 • Kovač (vodenje proizvodnje) – razpis delovnih nalogov podlagi predračunov
 • Ščit (obračun zamudnih obresti) – avtomatski izračun obresti in kreiranje bremepisov
 • Skrinja (blagajniško poslovanje) – avtomatsko zapiranje računov z vnosom gotovinskih plačil
 • Arhiv (množični zajem in prenos) – množični zajem dokumentov za prenos v trajno hrambo pri akreditiranih ponudnikih trajne elektronske hrambe (Certifikat Arhiva RS)
 • Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  ANALIZA POSLOVANJA | RUBIN

  Program Cekin je povezljiv tudi s programom Rubin, kar omogoča neposreden in ažuren prenos relevantnih podatkov, enako kot tudi iz drugih programskih modulov iz sistema GRAD. Povezljivi program Rubin je poslovno-finančni direktorski informacijski sistem, ki omogoča neposredni vpogled v tekoče informacije, podatke in kazalnike, ki jih potrebujejo vodje oziroma direktorji, tako za vsakodnevne odločitve kot tudi za širši pogled nad dejanskim stanjem poslovanja. S programom Rubin sta analiza poslovanja in poslovno odločanje podprta z živimi informacijami in ažurnimi podatki.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • popolna obdelava izhodnih dokumentov (računov, predračunov, dobropisov, bremepisov, avansnih in končnih računov …)
  • paketno izstavljanje dokumentov (večje število računov mesečno, npr. za najemnine, oskrbnine)
  • obdelava izhodnih dokumentov v domači ali tuji valuti
  • priprava eRačunov (z ovojnicami in prilogami) s PDF vizualizacijo (elektronski izgled računa je enak tiskanemu)
  • odprema po bančni pošti
  • davčno potrjevanje računov v skladu z veljavno zakonodajo (davčne blagajne in vezane knjige računov)
  • obračun in evidence davka na dodano vrednost (DDV) ter izpis knjige DDV
  • vodenje knjige izhodnih dokumentov in davčne evidence (I-RAČ, FURS-ACL, RP-O)
  • elektronsko hranjenje računov s podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine v skladu s 84. členom ZDDV-1
  • brezpapirno poslovanje
  • spremljanje prodaje (plačana, fakturirana realizacija) po kupcih, po prodanih artiklih, po obdobjih, odgovornih osebah
  • poljubno število prilog za vsak dokument
  • prevzem plačilnega izpiska komercialne banke ali Uprave za javne prihodke, prejetega po elektronski pošti ali shranjenega po prevzemu z interneta ter avtomatsko zapiranje izdanih računov s prejetimi plačili
  • uporaba logotipa podjetja ali izpis na predpripravljen obrazec (lasten ali standarden kot npr. UPN)
  • priprava in prenos UPN obrazcev (tudi prikaz zapadlega dolga in zamudnih obresti)
  • obročna plačila (za poljubno število obrokov, znesek in datum valutacije)
  • uporaba več cenikov in rabatov (po kupcih, količinski)
  • spremljanje odprtih postavk (neplačane) in spremljanje razlik v ceni (v povezavi s programom Trdnjava)
  • avtomatska izdelava računa iz dobavnice, predhodno pripravljene s programom Trdnjava (materialno skladiščno poslovanje)
  • priprava saldirane temeljnice za prenos ter prenos dokumentov, plačil, avansnih plačil, obrokov in protiknjižb (za občine, zavodi,…) v program Kraljica (glavna knjiga s saldakonti)
  • prenos dokumentov v program Trdnjava, če dokumenti niso narejeni na osnovi dobavnic
  • prenos evidenčnih vknjižb po datumih za zavode
  • možnost uporabe B2B izmenjave z UJP.NET-om
  • povezava z drugimi programi iz sistema Grad SQL: Kraljica (glavna knjiga s saldakonti), Trdnjava (skladiščno materialno poslovanje), Pergament (spremljanje naročilnic in pogodb), Kovač (vodenje proizvodnje), Ščit (zamudne obresti), Skrinja (blagajniško poslovanje)
  • izvoz podatkov in poročil v XML, TXT, TIF, PDF ali XLS format in pošiljanja le-teh po elektronski pošti
  • brezpapirno poslovanje
  • grafični prikazi poročil

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Trdnjava

Trdnjava

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

Namenjen podpori skladiščno materialnemu poslovanju.

eCekin

eCekin

SPLETNA OBDELAVA IZHODNIH DOKUMENTOV

Spletni program, ki je namenjen potrjevanju izhodnih dokumentov.

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Kraljica

Kraljica

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Osrednji Gradov program za vodenje glavne knjige v domači in tuji valuti je Kraljica. Glavna knjiga s saldakonti je skladna z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Njene prednosti so: povezljivost in ažurna izmenjava podatkov z ostalimi računovodskimi moduli, večja varnost podatkov, enostavna uporaba in vrhunska podpora uporabnikom.

Ščit

Ščit

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

Namenjen obračunu zamudnih obresti ali kontroli prejetih obračunov obresti.

Skrinja

Skrinja

EVIDENCA IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA

Blagajniško poslovanje – vodenje in evidenca pri plačilu z gotovino, plačilnimi karticami ali čeki ter dvigu gotovine.

Rubin

Rubin

ANALIZA POSLOVANJA IN PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU

Namenjen analizi poslovanja in podpori poslovnemu odločanju vodstvenih delavcev oziroma direktorjev.

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com