?

Pergament

NAROČILNICE IN SPREMLJANJE STRANK

ŽELIM PREDSTAVITEV

Program Pergament - priprava in spremljanje realizacije naročilnic ter spremljanje odnosov s strankami.

ŽELIM PREDSTAVITEV

Pergament

Omogoča:

 • vnos in popravljanje naročilnic, pogodb z dobavitelji, aneksov in naročilnic iz pogodb
 • pripravo zahtevkov naročil
 • spremljanje realizacije naročilnic
 • vodenje naročilnic in pogodb z dobavitelji
 • vodenje evidence in opomb o strankah
 • vodenje komunikacije s strankami
 • pregled izdanih računov s postavkami
 • elektronsko potrjevanje zahtevkov naročil
 • elektronsko podpisovanje in parafiranje naročilnic
 • spremljanje realizacije


  SPREMLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI – CRM

  Zaslužek ni le posledica proizvodnje, prodaje ali kateregakoli drugega segmenta podjetja, temveč izhaja iz skrbne in predane pozornosti do naših strank. Zadovoljstvo strank je ključni steber uspešnega poslovanja, ki ga dosežemo le z natančnim spremljanjem in analizo naših partnerjev. Program Pergament omogoča celovito sledenje odnosom s strankami (CRM), izvajanje naročilnic ter pripravo in dostavo le-teh v gospodarskih in javnih organizacijah.

  S pomočjo programa vzdržujemo seznam partnerjev oz. strank, z vsemi ključnimi informacijami, potrebnimi za učinkovito poslovanje. Dodajamo opombe, ki ohranjajo posebnosti vsake posamezne stranke v našem poslovnem odnosu. Hkrati imamo vpogled v celotno komunikacijo s posameznimi partnerji ter v dokumentacijo, ki sestavlja temelje našega poslovnega odnosa, kot so pogodbe in naročilnice.

  V okviru programa Pergament se ustvarjajo in izdajajo naročilnice ter beležijo pogodbe z dobavitelji storitev. Omogočeno je sledenje izvedbam posameznih naročil dobaviteljem ter nadzor nad realizacijo naročilnic. Na koncu pa imamo pregled nad izdanimi in prejetimi računi, kar omogoča celosten nadzor poslovnih transakcij.

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.


  “Po več kot petintridesetih letih sodelovanja z več kot 1000 zadovoljnimi strankami, so naše programske rešitve zanesljive in prilagojene potrebam uporabnikov. Vrhunska podpora uporabnikom je naša največja prednost, ki jo stranke rade izpostavijo. Vse Gradove rešitve so redno usklajene z veljavno zakonodajo.”


  CELOVITA INFORMACIJSKA PODPORA

  Program Pergament, ko je povezan z drugimi moduli iz sistema GRAD, postane izjemna informacijska podpora za komercialni segment poslovanja. Z integracijo v celovit sistem omogočamo nemoten pretok informacij in vsebine iz drugih programskih modulov v program Pergament. To pomeni, da s sistemom ne le spremljamo prodajne aktivnosti, temveč pokrivamo tudi segmente nabave, dobave, realizacije in planiranja. S tem ustvarjamo močno orodje, ki podpira vse vidike poslovanja in omogoča učinkovito upravljanje vseh ključnih procesov.

  • MEČ – Evidenca prejetih faktur
  • Povezava s programom Meč omogoča samodejno zaključevanje pogodb in naročilnic ob prevzemu obveznosti na podlagi prejetih računov in pregled računov s prilogami.

  • CEKIN – Priprava in obdelava računov
  • Povezava s programom Cekin omogoča pregled zaračunanega blaga in storitev kupcu ter pregled pogodb za obročno zaračunavanje.

  • KRONA – Planiranje in priprava bilanc ter poročil
  • Povezava s programom Krona omogoča spremljanje predobremenitev po proračunskih postavkah in kontih za proračunske uporabnike.

  • GILDA – Spremljanje naročil materiala ali izdelkov
  • Povezava s programom Gilda omogoča celosten pregled zbirnih in analitičnih podatkov glede naročil materiala ali izdelkov.

  • PISAR – Evidenca prejete in poslane pošte
  • Povezava s programom Pisar omogoča celovit pregled nad vso pisno komunikacijo s partnerji.

  Oglejte si tudi vse ostale Gradove programske rešitve, ki se preprosto povezujejo med seboj.


  NAROČILNICE IN POGODBE

  V poslovnem svetu je ključno, da preverimo utemeljenost vsakega prejetega računa. To pomeni, da preverimo, ali smo dejansko prejeli naročeno blago ali storitev ter ali račun izhaja iz našega predhodnega naročila. S sledenjem in uporabo formalnih naročilnic lažje zagotovimo sledljivost in potrdimo pravilnost prejetih računov. Na drugi strani pa imamo proračunske porabnike, ki morajo obvezno izdajati naročilnice pri svojem poslovanju.

  Program Pergament omogoča enostavno pripravo naročilnic ter natančno spremljanje realizacije naročil in pogodb. Z vnosom zahtevkov za naročila, naročil in pogodb dobimo celovit pregled nad našimi odnosi z dobavitelji. Ta sistem omogoča spremljanje tako enkratnih kot tudi periodičnih naročil, pri čemer je sledenje še posebej pomembno za slednje, da ne izgubimo nadzora nad statusom posameznih naročil.

  Vsakemu zahtevku lahko priložimo elektronsko dokumentacijo, ki služi kot osnova za naročilo. Od vnosa naprej se izognemo fizičnemu ravnanju z dokumenti, kar znatno prihrani čas v delovnem procesu. Dokumenti niso več v fizični obliki, temveč so elektronsko dostopni vsem pooblaščenim osebam, kjerkoli in kadarkoli jih potrebujemo. Po potrditvi nadrejenega se naročilnica pripravi in je pripravljena za izdajo.

  Uporabnikom iz javnega sektorja, ki so zavezanci za spremljanje porabe proračunskih sredstev, in ki poleg programa Pergament uporabljajo tudi program Krona, ta povezava omogoča spremljanje predobremenitev po proračunskih postavkah in kontih za proračunske uporabnike. Kar pomeni, da program spremlja in primerja predvideno porabo na podlagi naročilnice, ki je še pripravi, in sredstev, ki so na voljo oziroma so predvidena po planih. Program ne bo dovolil vnosa naročilnice, ki bi presegala plan.

  Proračunski uporabniki so pri svojem poslovanju dolžni izdajati naročilnice.


  PRIPRAVA IN ODPREMA NAROČILNIC

  Na podlagi vnešenih podatkov ali podatkov iz pogodbe ter potrditve zahtevka, v programu pripravimo naročilnico. Za izdelavo naročilnice ni potrebna fizična kopija pogodbe, saj so vsi potrebni podatki že vneseni ob ustvarjanju naročila in se avtomatično izpolnijo ob pripravi naročilnice. Poleg tega imamo ves čas dostop do elektronsko zajetega dokumenta. Program Pergament omogoča hitro in natančno pripravo naročilnic z avtomatskim izpolnjevanjem znanih podatkov ter odpravljanjem nepotrebnih korakov, kar prispeva k učinkovitejšemu delovnemu procesu.

  Program omogoča neposredno pošiljanje elektronskih naročilnic preko elektronske pošte, kar dodatno pospeši proces in omogoča preprosto brezpapirno poslovanje tudi pri komunikaciji z dobavitelji. Brezpapirno poslovanje ne le zmanjšuje stroške in optimizira delovne procese, ampak prinaša tudi koristi za okolje.


  eJN – Poročanje plačil

  Uporaba programa Pergament za pripravo in vodenje naročilnic in pogodb z dobavitelji v javnem sektorju pripravi podatke in omogoča pripravo mesečnih poročil o izvršenih plačilih. Program Pergament v povezavi z dodatnim modulom eJN POROČANJE PLAČIL omogoča neposredno oddajo mesečnih poročil iz programa Pergament na portal UJP JN – plačila.


  PREVERJANJE RAČUNOV – AVTOMATIZACIJA | MEČ

  Poleg trajnostne politike in brezpapirnega poslovanja povezljivost naših programov omogoča optimizacijo procesov. Na podlagi povezave s programom Meč (evidenca prejetih faktur) se izvaja avtomatsko preverjanje skladnosti računov z naročilnicami (kreiranih v programu Pergament) ali s pogodbami (evidentiranih v programu Pergament), kar nam prihrani veliko časa, ki bi ga drugače porabili za ročno in vsakokratno preverjanje vsakega posameznega računa. Hkrati z nadzorom utemeljenosti računov, program avtomatsko izpolni vse potrebne postavke za vnos računa oziroma jih porazdeli glede na stroškovno mesto, nosilec in stroškovnik ter že kontira prejeto fakturo po vnaprej določenih kontih. V programu Pergament pa se avtomatsko zaključijo pogodbe in naročilnice ob prevzemu obveznosti, na podlagi prejetega računa v programu Meč.

  prejeti računi

  Program Meč je pripravljen v skladu z domačimi in tujimi računovodskimi ter davčnimi predpisi.


  PREDNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI

  Program je pisan v C# – programskem jeziku, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.
  SQL baza omogoča večjo varnost vaših podatkov pred trenutno znanimi izsiljevalskimi in ostalimi računalniškimi virusi!

  • vnos in popravljanje naročilnic, pogodb z dobavitelji, aneksov in naročilnic iz pogodb
  • izpis naročilnice za dobavitelja
  • spremljanje statusa naročilnic in pogodb (za podpis, podpisana, odposlana, zaključena)
  • elektronsko potrjevanje naročilnic
  • elektronsko podpisovanje naročilnic in parafiranje pogodb ter aneksov
  • elektronska odprema naročilnic
  • zaključevanje nerealiziranih pogodb in naročilnic
  • elektronsko obveščanje o poteku veljavnosti pogodb in garancij
  • avtomatsko zaključevanje pogodb in naročilnic ob prevzemu obveznosti, na podlagi prejetega računa v programu Meč – prejete fakture
  • vodenje komunikacije s strankami
  • pregled celotne pisne komunikacije s partnerjem v povezavi s programom Pisar
  • pregled zaračunanega blaga in storitev kupcu ter pregled pogodb za obročno zaračunavanje v povezavi s programom Cekin
  • pregled zbirnih in analitičnih podatkov naročil materiala ali izdelkov v povezavi s programom Gilda
  • pregled realizacije po proračunskih postavkah in kontih v povezavi s programom Kraljica – glavna knjiga s saldakonti
  • spremljanje predobremenitev po proračunskih postavkah in kontih za proračunske uporabnike v povezavi s programom Krona
  • spremljanje statusa (za podpis, podpisana, zavrnjena, odposlana, zaključena)
  • obveščanje o poteku veljavnosti pogodb oziroma garancij
  • pregled po partnerjih, po stroškovnih nosilcih, stroškovnikih, proračunskih postavkah
  • izvoz podatkov in poročil v različne formate in pošiljanja le-teh po elektronski pošti
  • izpis po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih in stroškovnikih
  • različne sezname za izbranega odredbodajalca, dobavitelja ali status (ali več pogojev), za izbrano obdobje ali proračunsko leto
  • pregled vseh ali izbranih poslovnih dogodkov na nivoju partnerja, stroškovnega nosilca ali stroškovnika
  • zajem (skeniranje) in prikaz slike posameznega dokumenta
  • možnost dela v mreži z več mesti zajema podatkov ali vpogleda v podatke
  • nivojska zaščita pred nepooblaščenimi posegi v podatke
  • v povezavi z dodatnim modulom eJN POROČANJE PLAČIL omogoča neposredno oddajo mesečnih poročil iz programa Pergament na portal UJP JN – plačila

  Naročite se na brezplačno predstavitev rešitve na 01 25 73 781 ali info@grad.si.
  Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem prisluhnili in korektno svetovali. 

Povezani programi:

Meč

Meč

EVIDENCA PREJETIH RAČUNOV

Evidenca prejetih računov. Sistem z naprednimi funkcijami obveščanja, kontiranja, samodejnega knjiženje plačil ter elektronska likvidacija.

Krona

Krona

PLANIRANJE IN PRIPRAVA BILANC

Namenjen planiranju in pripravi različnih bilanc (bilance uspeha, stanja in razporeditev rezultatov) ter proračunskim uporabnikom za pripravo poročil o porabi sredstev.

Cekin

Cekin

PRIPRAVA IN OBDELAVA IZDANIH RAČUNOV - FAKTURIRANJE

Izdani računi in ostali dokumenti s programom CEKIN so varno shranjeni v urejeni elektronski evidenci. Omogoča: davčno potrjevanje računov skladno z zakonodajo (davčna blagajna), paketno izstavljanje računov, eRačunov in popolno obdelavo vseh izdanih dokumentov. Idealno povezljivo z moduloma: CEKIN za podpisnike in eCEKIN.

Pisar

Pisar

SPREMLJANJE POSLANE IN DOSPELE POŠTE

Omogoča spremljanje poslane in dospele pošte s pregledno elektronsko hrambo komunikacije ter avtomatično pripravo oddajne knjige in popisa prejetih pošiljk.

Gilda

Gilda

SPREMLJANJE NAROČIL

Namenjen spremljanju vhodnih naročil kupcev (prodaja), internih naročil (poraba) ter spremljanju izhodnih naročil dobaviteljem (nabava).

Konkurenčne prednosti

Programske rešitve za vodenje podjetij razvijamo že več kot 30 let. Uporablja jih več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in preko 70 v tujini. Velika in mala podjetja, državne institucije, zavodi, računovodski servisi in mnogo drugih sestavlja našo široko paleto kupcev.

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

VRHUNSKA PODPORA UPORABNIKOM

30 letna tradicija

30 letna tradicija

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Certifikat kakovosti ISO 9001: 2015

Ažurne nadgradnje

Ažurne nadgradnje

Prilagojeno uporabniku

Prilagojeno uporabniku

Naše reference

Gradove programe za Windows okolje trenutno uporablja preko 500 pravnih oseb.
Podrobnejšo listo uporabnikov lahko naročite po elektronski pošti info@grad.si oziroma pokličete po telefonu:
01/2573 781.

"Res ste presenetljivi. Še en dokaz več, da smo se pred leti pravilno odločili, ko smo izbrali vaše programe."

Občina Šoštanj

"Pohvale celotni ekipi. Vedno izčrpne in hitre informacije ter težnja k odpravi težav."

Občina Slovenska Bistrica

"Sodelovanje z ljudmi, ki v sebi nosijo toliko integritete, poštenosti in odgovornosti je čista nadgradnja običajnih poslovnih vezi."

Avtoservis Strašek d.o.o.

"Pohvale za najboljšo odzivnost in pomoč programerjev."

Občina Tabor

"Naše sodelovanje temelji na etičnosti, podpori in vzajemni koristi. Z vašo pomočjo bomo dosegli zadane cilje in hkrati dokazali drugim, da sistem vrednost vašega podjetja predstavlja most med vami in nami."

Vrtec Metlika

Kontaktirajte nas

Grad, računalniški programi in inženiring d.d.
Tržaška cesta 261
1000 Ljubljana, Slovenija


+386 (0) 1/25 73 781
+386 (0) 1/25 73 688
info@grad.si
LinkedIn

Copyright © GRAD d.d. 2017 | Piškotki | Splošni pogoji

Dizajn & Izvedba: Erpium.com